REGULAMENTUL (UE) NR. 401/2010 AL COMISIEI din 7 mai 2010

REGULAMENTUL (UE) NR. 401/2010 AL COMISIEI din 7 mai 2010

REGULAMENTUL (UE) NR. 401/2010 AL COMISIEI din 7 mai 2010

de modificare și corectare a Regulamentului (CE) nr. 607/2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate, mențiunile tradiționale, etichetarea și prezentareaanumitor produse vitivinicole

w_400

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1) , în special articolul 121 primul paragraf literele (k), (l) și (m) și articolul 203b, coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)          În conformitate cu articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 607/2009 (2)  al Comisiei, controalele anuale asupra vinurilor cu denumire de origine sau indicație geografică protejate se desfășoară prin sondaj, prin eșantionare sau prin control sistematic, ținând cont de faptul că doar controalele prin sondaj pot fi combinate cu eșantionarea. Unele state membre, care până în prezent au privilegiat controalele sistematice, înregistrează progrese și doresc acum să poată combina toate cele trei forme de controale. Prin urmare, statelor membre trebuie să li se ofere mai multă flexibilitate în privința sistemelor de control anual.

(2)          După adoptarea Regulamentului (CE) nr. 607/2009, s-a dovedit că acesta conține anumite erori tehnice care ar ebui corectate. De exemplu, denumirea soiului de struguri de vinificație „Montepulciano” a fost menționată în mod eronat în partea B a anexei XV și, prin urmare, trebuie mutată în partea A a anexei respective. Pentru mai multă claritate, trebuie îmbunătățită, de asemenea, ortografierea anumitor dispoziții.

(3)         

 
   

Pentru ca textul Regulamentului (CE) nr. 607/2009 să fie clar și coerent, trebuie reelaborate sau detaliate anumite dispoziții. Este, mai precis, cazul dispozițiilor aplicabile țărilor terțe, cărora trebuie să li se permită utilizarea anumitor indicații opționale, dacă îndeplinesc condiții echivalente celor impuse statelor membre. De asemenea, este cazul anexei XII, a cărei terminologie trebuie armonizată cu cea din lista denumirilor de origine protejată, așa cum apare aceasta în registru. Pentru mai multă precizie în materie de etichetare și prezentare, trebuie introduse noi dispoziții.

 

(4)          Australia a solicitat includerea unor noi denumiri de soiuri de struguri de vinificație în partea B a anexei XV la Regulamentul (CE) nr. 607/2009. În urma examinării amănunțite a solicitării privind condițiile stabilite la articolul 62 alineatul (1) litera (b) și la articolul 62 alineatul (4) din regulamentul menționat, Comisia trebuie să includă Australia în anexa respectivă, în coloana corespunzătoare denumirilor respectivelor soiuri de struguri de vinificație.

(5)          Acordul între Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii privind comerțul cu vin (3 ) conține o listă a denumirilor soiurilor de vin care pot fi utilizate ca indicații la etichetare. Astfel, Statele Unite ale Americii trebuie incluse în partea B a anexei XV la Regulamentul (CE) nr. 607/2009, în coloana corespunzătoare denumirilor respectivelor soiuri de struguri de vinificație.

(6)          Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 607/2009 trebuie modificat în consecință.

(7)          Pentru a evita poverile administrative legate de costurile de certificare, precum și dificultățile comerciale, modificările propuse prin prezentul regulament trebuie să se aplice de la aceeași dată ca Regulamentul (CE) nr. 607/2009, adică de la 1 august 2009.

(8)          Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE)              nr. 607/2009         se modifică după cum urmează:

(1)      La articolul 18, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) «Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate», ținut la zi de Comisie în conformitate cu articolul 118n din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (*), denumit în continuare «registrul», este inclus în baza de date electronice «E- Bacchus».

___________

(*) JO L 299, 16.11.2007, p. 1.”.

 

 

( 1 ) JO L 299, 16.11.2007, p. 1. ( 2 ) JO L 193, 24.7.2009, p. 60.

 

( 3 ) JO L 87, 24.3.2006, p. 2.

 

(2)      Articolul 24 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 24

Notificarea operatorilor

Toți operatorii care doresc să participe la întregul proces de producție sau ambalare a unui produs cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată ori la o parte din acesta trebuie declarați la autoritatea de control competentă menționată la articolul 118o din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.”;

(3)      Articolul 25 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (1),

(i)    paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Controlul anual se desfășoară în statul membru în care a avut loc producția în conformitate cu caietul de sarcini al produsului și se efectuează:

(a)  prin controale prin sondaj pe baza unei analize a riscurilor sau

(b)  prin eșantionare sau

(c)   în mod sistematic sau

(d)  printr-o combinație a oricărora dintre metodele menționate.”;

(ii)   al cincilea paragraf se elimină;

(b)  la alineatul (4), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) rezultatele examinărilor menționate la alineatul (1) primul paragraf literele (a) și (b) și la alineatul (2) dovedesc faptul că produsul în cauză îndeplinește condițiile prevăzute în caietul de sarcini și prezintă toate caracteristicile corespunzătoare denumirii de origine sau indicației geografice în cauză;”;

(4)      La articolul 56, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)  litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) prin «îmbuteliator» se înțelege o persoană fizică sau juridică sau o asociație de astfel de persoane care sunt stabilite în Uniunea Europeană și care desfășoară activități de îmbuteliere sau dispun îmbutelierea în numele lor.”;

(b)  litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

 

 
   

„(f) prin «adresă» se înțelege indicarea regiunii administrative locale și a statului membru sau a țării terțe în care își are sediul social îmbuteliatorul, producătorul, vânzătorul sau importatorul.”;

(5)      Articolul 63 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (2), al patrulea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Costurile certificării sunt suportate de către operatorii care se supun acesteia, cu excepția cazului în care statele membre decid altfel.”;

(b)  la alineatul (7), se adaugă următorul paragraf:

„În cazul Regatului Unit, numele statului membru poate fi înlocuit cu numele unei anumite țări care face parte din Regatul Unit.”;

(6)      La articolul 64, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Alineatul (1) nu se aplică produselor menționate la punctele 3, 8 și 9 din anexa XIb la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 dacă condițiile de utilizare a indicației privind conținutul de zahăr sunt reglementate de statul membru sau stabilite prin normele aplicabile țării terțe în cauză, inclusiv, în cazul țărilor terțe, prin normele create de organizațiile profesionale reprezentative.”;

(7)      La articolul 67 alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru utilizarea denumirii unei unități geografice mai mici decât aria care stă la baza denumirii de origine sau a indicației geografice, trebuie bine stabilită aria unității geografice în cauză. Statele membre pot stabili norme în ceea ce privește utilizarea acestor unități geografice. Cel puțin 85 % dintre strugurii din care a fost produs vinul trebuie să provină din acea unitate geografică de dimensiuni mai mici. Acest procent nu include:

(a)  produsele utilizate pentru îndulcire, «licoarea de expediție» sau «licoarea de tiraj», indiferent de cantitate sau

(b)  produsele prevăzute la punctul 3 literele (e) și (f) din anexa XIb la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, indiferent de cantitate.

Procentul rămas de 15 % trebuie să provină din aria geografică delimitată a denumirii de origine sau a indicației geografice în cauză.”;

(8)      Anexa XII se înlocuiește cu textul din anexa I la prezentul regulament;

 

(9)      Anexa XV se înlocuiește cu textul din anexa II la prezentul regulament;

(10)   La punctul 4 litera (b) din anexa XVII, prima și a doua liniuță se înlocuiesc cu următoarele:

„— Tokaj,

— Vinohradnícka oblasť Tokaj”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

 
   

Se aplică de la 1 august 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 mai 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO

 

 

„ANEXA XII

LISTA MENȚIUNILOR TRADIȚIONALE PREVAZUTE LA ARTICOLUL 40

PARTEA A: Mențiuni tradiționale prevăzute la articolul 118u alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

BELGIA

BULGARIA

REPUBLICA CEHĂ

Jakostní šumivé víno stanovené oblasti

cehă

DOP

(4)

Vin clasificat de Autoritatea cehă de inspecție pentru agricultură și industrie alimentară, produs din struguri recoltați dintr-o podgorie determinată situată în aria în cauză; producția de vin utilizată pentru obținerea vinului spumant de calitate fabricat într-o anumită regiune s-a desfășurat în cadrul regiunii viticole respective, în aria determinată; nu s-a depășit producția la hectar; vinul este conform cerințelor de calitate prevăzute de normele juridice de punere în aplicare.

 

Jakostní víno

cehă

DOP

(1)

Vin clasificat de Autoritatea cehă de inspecție pentru agricultură și industrie alimentară, produs din struguri recoltați dintr-o podgorie determinată situată în aria în cauză; nu s-a mărit randamentul la hectar strugurii din care s-a obținut vinul au atins un conținut de zahăr de cel puțin 15° NM; recoltarea și producerea vinului, cu excepția îmbutelierii, s-au desfășurat în regiunea viticolă în cauză; vinul este conform cerințelor de calitate prevăzute de normele juridice de punere în aplicare.

 

Jakostní víno odrůdové

cehă

DOP

(1)

Vin clasificat de Autoritatea cehă de inspecție pentru agricultură și industrie alimentară, produs din struguri, pulpă, must de struguri, vin produs din struguri recoltați dintr-o anumită podgorie sau prin amestecul de vinuri de calitate din cel mult trei soiuri.

 

Jakostní víno známkové

cehă

DOP

(1)

Vin clasificat de Autoritatea cehă de inspecție pentru agricultură și industrie alimentară, produs din struguri, pulpă, must de struguri, eventual din vinul produs din struguri recoltați dintr-o anumită podgorie.

 

Jakostní víno s přívlastkem, completat cu:

— Kabinetní víno

— Pozdní sběr

— Výběr z hroznů

— Výběr z bobulí

— Výběr z cibéb

— Ledové víno

— Slámové víno

cehă

DOP

(1)

Vin clasificat de Autoritatea cehă de inspecție pentru agricultură și industrie alimentară, produs din struguri, pulpă sau must de struguri, eventual din vinul produs din strugurii recoltați dintr-o podgorie determinată, situată în zona sau sub-zona în cauză; unde nu s-a depășit randamentul la hectar; vinul a fost produs din struguri ale căror origine, conținut de zahăr și greutate, dacă este cazul, soiul sau amestecul de soiuri sau infectarea cu putregai cenușiu Botrytis cinerea P. sub formă de putregai nobil au fost verificate de către Autoritatea de inspecție și îndeplinesc cerințele unui anumit tip de vin de calitate cu proprietăți sau prin amestecarea mai multor vinuri de calitate cu proprietăți; vinul este conform cu cerințele de calitate prevăzute de normele juridice de punere în aplicare, vinul a fost clasificat de către Autoritatea de inspecție drept vin de calitate cu una dintre următoarele proprietăți:

— «Kabinetní víno» se poate obține numai din struguri al căror conținut de zahăr atinge cel puțin 19° NM, — «Pozdní sběr» se poate obține numai din struguri al căror conținut de zahăr atinge cel puțin 21° NM, — «Výběr z hroznů» se poate obține numai din struguri al căror conținut de zahăr atinge cel puțin 24° NM,

— «Výběr z bobulí» poate fi obținut numai din boabe selecționate cu conținut de zahăr de cel puțin 27° NM,

— «Výběr z cibéb» poate fi obținut numai din boabe selecționate, afectate de putregai nobil sau din boabe supramaturate, care au atins un conținut de zahăr de cel puțin 32° NM,

— «Ledové víno» poate fi obținut numai din struguri recoltați la temperaturi scăzute de maximum –7 °C care, pe parcursul recoltării și prelucrării, au fost lăsați înghețați și din care s-a obținut must cu un conținut de zahăr de cel puțin 27° NM,

— «Slámové víno» poate fi obținut numai din struguri depozitați, înainte de prelucrare, pe paie sau stuf, dacă este cazul atârnați, într-o încăpere ventilată, timp de cel puțin trei luni, din care s-a obținut must cu un conținut de zahăr de cel puțin 27° NM.

 

cehă

DOP

(1)

Vin clasificat de Autoritatea cehă de inspecție pentru agricultură și industrie alimentară, produs din struguri recoltați dintr-o podgorie determinată situată în aria în cauză; nu s-a mărit randamentul la hectar; strugurii din care s-a obținut vinul au atins un conținut de zahăr de cel puțin 21° NM; recoltarea și producerea vinului, cu excepția îmbutelierii, s-au desfășurat în regiunea viticolă în cauză; vinul este conform cu cerințele de calitate prevăzute de normele juridice de punere în aplicare.

 

cehă

DOP

(1)

Vin clasificat de Autoritatea cehă de inspecție pentru agricultură și industrie alimentară, produs din struguri, pulpă sau must de struguri, eventual din vinul produs din strugurii recoltați dintr-o podgorie determinată, situată în zona sau sub-zona în cauză, unde randamentul la hectar nu a fost depășit; vinul a fost produs din struguri ale căror origine, conținut de zahăr și greutate, dacă este cazul, soiul sau amestecul de soiuri sau infectarea cu putregai cenușiu Botrytis cinerea P. sub formă de putregai nobil au fost verificate de către Autoritatea de inspecție și îndeplinesc cerințele unui anumit tip de vin de calitate cu proprietăți sau prin amestecarea mai multor vinuri de calitate cu proprietăți; vinul este conform cu cerințele de calitate prevăzute de normele juridice de punere în aplicare, vinul a fost clasificat de către Autoritatea de inspecție drept vin de calitate cu una dintre următoarele proprietăți:

— «Kabinetní víno» se poate obține numai din struguri al căror conținut de zahăr atinge cel puțin 19° NM, — «Pozdní sběr» se poate obține numai din struguri al căror conținut de zahăr atinge cel puțin 21° NM, — «Výběr z hroznů» se poate obține numai din struguri al căror conținut de zahăr atinge cel puțin 24° NM,

— «Výběr z bobulí» poate fi obținut numai din boabe selecționate cu conținut de zahăr de cel puțin 27° NM,

— «Výběr z cibéb» poate fi obținut numai din boabe selecționate, afectate de putregai nobil sau din boabe supramaturate, care au atins un conținut de zahăr de cel puțin 32° NM,

— «Ledové víno» poate fi obținut numai din struguri recoltați la temperaturi scăzute de maximum –7° C care, pe parcursul recoltării și prelucrării, au fost lăsați înghețați și din care s-a obținut must cu un conținut de zahăr de cel puțin 27° NM,

— «Slámové víno» poate fi obținut numai din struguri depozitați, înainte de prelucrare, pe paie sau stuf, dacă este cazul atârnați, într-o încăpere ventilată, timp de cel puțin trei luni, din care s-a obținut must cu un conținut de zahăr de cel puțin 27° NM.

 

cehă

DOP

(3)

Vin clasificat de Autoritatea cehă de inspecție pentru agricultură și industrie alimentară produs din struguri recoltați din podgoria în cauză, situată în regiunea specifică; nu s-a depășit randamentul la hectar; producția s-a desfășurat în regiunea viticolă în cauză de unde au fost recoltați strugurii; vinul este conform cu cerințele de calitate prevăzute de normele juridice de punere în aplicare.

 

cehă

IGP

(1)

Vin produs din struguri recoltați pe teritoriul Republicii Cehe din care se poate obține vin de calitate în regiunea respectivă sau din soiurile introduse pe lista soiurilor din cadrul normelor juridice de punere în aplicare; vinul poate fi etichetat numai cu indicația geografică prevăzută de normele juridice de punere în aplicare; pentru obținerea vinului de masă cu indicație geografică se pot utiliza numai strugurii al căror conținut de zahăr este de cel puțin 14° NM și care au fost recoltați în cadrul unității geografice care poartă indicația geografică în conformitate cu prezentul alineat și îndeplinește cerințele de calitate prevăzute de normele juridice de punere în aplicare; utilizarea denumirii altei unități geografice decât cea menționată în cadrul normelor juridice de punere în aplicare este interzisă.

 

Pozdní sběr

Víno s přívlastkem, completat cu:

— Kabinetní víno

— Pozdní sběr

— Výběr z hroznů

— Výběr z bobulí

— Výběr z cibéb

— Ledové víno

— Slámové víno

Jakostní likérové víno

Zemské víno

Víno originální certifikace (VOC sau V.O.C.)  cehă - Vinul trebuie produs pe o suprafață egală cu sau mai restrânsă decât regiunea viticolă; producătorul trebuie

(1) să fie membru al unei asociații autorizate să atribuie denumirea unui vin cu certificarea originii, conform prezentului document; vinul îndeplinește cel puțin cerințele de calitate aplicabile vinului de calitate, conform prezentului document; vinul este conform cu condițiile stabilite în decizia privind capacitatea de a atribui denumirea vinului cu certificare de origine; în rest, vinul trebuie să îndeplinească cerințele stabilite în prezentul document pentru tipuri specifice de vin.

DANEMARCA

Regional vin daneză IGPVin sau vin spumant produs în Danemarca în conformitate cu normele stabilite în legislația națională. «Vinul (1, 3, 4) regional» este supus unei evaluări organoleptice și analitice. Natura și caracterul său se datorează parțial zonei de producție, strugurilor utilizați și măiestriei producătorului și vinificatorului.

GERMANIA

Prädikatswein (Qualitätswein mit Prädikat (*)), completat cu:

— Kabinett

— Spätlese

— Auslese

— Beerenauslese

— Trockenbeerenauslese

— Eiswein

germană

DOP

(1)

Categorie globală de vinuri cu proprietăți speciale, care au ajuns la o anumită densitate minimă de must și care nu sunt îmbogățite (nici îndulcite, nici îmbogățite cu must de struguri concentrat), completate cu una dintre următoarele mențiuni:

— (Kabinett): Primul nivel de calitate al vinurilor de calitate cu proprietăți speciale (Prädikatsweine); vinurile Kabinett sunt ușoare și rafinate, ajungând la 67-85 de grade Öchsle, în funcție de soiul de struguri și de regiune;

— (Spätlese): Vin de calitate cu proprietăți speciale, cu o densitate a mustului cuprinsă între 76 și 95 de grade Öchsle, în funcție de soiul de struguri și de regiune; strugurii trebuie recoltați târziu și trebuie să fie la maturitate deplină; vinurile Spätlese au un buchet puternic (nu neapărat dulce);

— (Auslese): Obținut din struguri individuali, selecționați și la maturitate deplină, care pot fi concentrați cu botrytis cinerea, cu o densitate a mustului cuprinsă între 85 și 100 de grade Öchsle, în funcție de soiul de struguri și de regiune;

— (Beerenauslese): Obținut din boabe special selecționate și la maturitate deplină, cu concentrație ridicată de zahăr datorită botrytis cinerea (putregaiul nobil); cel mai adesea recoltate la câtva timp după recoltarea obișnuită. Densitatea mustului trebuie să fie cuprinsă între 110 și 125 de grade Öchsle, în funcție de soiul de struguri sau de regiune: vinuri foarte dulci și cu capacitate mare de conservare;

— (Trockenbeerenauslese): Nivelul cel mai înalt al vinurilor de calitate cu proprietăți speciale (Prädikatswein), cu o densitate a mustului care depășește 150 de grade Öchsle. Vinurile din această categorie se obțin din struguri atent selecționați, supramaturați, al căror suc a fost concentrat cu botrytis cinerea (putregai nobil). Boabele sunt zbârcite ca stafidele. Vinurile obținute sunt o dulce încântare și conțin alcool puțin;

— (Eiswein): Pentru a obține Eiswein este nevoie de struguri recoltați pe timp geros, la temperaturi sub – 7 grade Celsius, presați înghețați; vin unic de calitate superioară, cu concentrații extrem de ridicate de dulceață și aciditate

 

Qualitätswein, completat sau nu cu b.A. (Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete)

germană

DOP

(1)

Vin de calitate din ariile determinate, care a fost supus unei examinări analitice și organoleptice și care a îndeplinit condițiile referitoare la gradul de coacere a strugurilor (densitatea mustului din vin/grade Öchsle)

 

Qualitätslikörwein, completat cu b.A. (Qualitätslikörwein bestimmter Anbaugebiete) (**)

germană

DOP

(3)

Vin licoros de calitate din ariile determinate, care a fost supus unei examinări analitice și organoleptice și care a îndeplinit condițiile referitoare la gradul de coacere a strugurilor (densitatea mustului din vin/grade

Öchsle)

 

Qualitätsperlwein, completat cu b.A. (Qualitätsperlwein bestimmter Anbaugebiete) (**)

germană

DOP

(8)

Vin petiant de calitate din ariile determinate, care a fost supus unei examinări analitice și organoleptice și care a îndeplinit condițiile referitoare la gradul de coacere a strugurilor (densitatea mustului din vin/grade

Öchsle)

 

Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebiete) (**)

germană

DOP

(4)

Vin spumant de calitate din ariile determinate

 

Landwein

germană

IGP

(1)

Vin superior datorită densității ușor mai ridicate a mustului

 

Winzersekt (**)

germană

DOP

(1)

Vin spumant de calitate produs în zone viticole determinate, obținut din struguri recoltați în cadrul aceleiași exploatații viticole în care producătorul prelucrează strugurii în vin, din care se obțin vinurile spumante de calitate produse într-o zonă viticolă determinată; se aplică și grupurilor de producători.

 

(*) Mențiunea «Qualitätswein mit Prädikat» este permisă pe parcursul unei perioade de tranziție care expiră la data de 31.12.2010.

(**) Pentru termenii «Sekt», «Likörwein» și «Perlwein» nu se revendică protecție.

 

GRECIA

Ονομασία                 Προέλευσης                 Ανωτέρας                 Ποιότητας (ΟΠΑΠ)

(appellation d’origine de qualité supérieure)

greacă

DOP

(1, 3, 4, 15, 16)

Denumirea unei regiuni sau a unui loc anume, recunoscută din punct de vedere administrativ, folosită pentru a descrie vinurile conforme cu următoarele cerințe:

— sunt produse din struguri proveniți din soiuri de viță de vie de primă calitate din specia Vitis vinifera, care provin exclusiv din această arie geografică și sunt produse în cadrul acesteia,

— sunt produse din struguri provenind din podgorii cu randament scăzut la hectar,

— calitatea și caracteristicile lor se datorează în principal sau exclusiv mediului geografic special și factorilor naturali și umani proprii.

[L.D. 243/1969 și L.D. 427/76 privind îmbunătățirea și protejarea producției viticole]

 

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ)

(appellation d'origine contrôlée)

greacă

DOP

(3, 15)

În plus față de cerințele indispensabile ale vinurilor cu «appellation d’origine de qualité supérieure», vinurile care fac parte din această categorie trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

— sunt produse din struguri provenind din podgorii de primă calitate, cu randament scăzut la hectar, cultivate pe soluri corespunzătoare producției de vinuri de calitate,

— se conformează anumitor cerințe privind sistemul de tăiere a viilor și conținutul minim de zahăr din must.

[L.D. 243/1969 și L.D. 427/76 privind îmbunătățirea și protejarea producției viticole]

 

Οίνος γλυκός φυσικός (vin doux naturel)

greacă

DOP

(3)

Vinuri care fac parte din categoria vinurilor cu «appellation d'origine contrôlée» sau «appellation d’origine de qualité supérieure» și care îndeplinesc, în plus, următoarele cerințe:

— provin din must de struguri cu o tărie alcoolică naturală inițială de cel puțin 12 % vol., — au o tărie alcoolică dobândită de cel puțin 15 % vol., dar care nu depășește 22 % vol., — au o tărie alcoolică totală de cel puțin 17,5 % vol.

[L.D. 212/1982 privind înregistrarea vinurilor cu denumire de origine «Samos»]

 

Οίνος φυσικώς γλυκύς (vin naturellement doux)

greacă

DOP

(3, 15, 16)

Vinuri care fac parte din categoria vinurilor cu «appellation d'origine contrôlée» sau «appellation d’origine de qualité supérieure» și care îndeplinesc, în plus, următoarele cerințe:

— sunt produse din struguri lăsați la soare sau la umbră,

— sunt produse fără îmbogățire,

— au o tărie alcoolică naturală de cel puțin 17 % vol. (sau 300 grame de zahăr la litru).

[L.D. 212/1982 privind înregistrarea vinurilor cu denumire de origine «Samos»]

 

ονομασία κατά παράδοση

(appellation traditionnelle)

greacă

IGP

(1)

Vinuri produse exclusiv pe teritoriul Greciei și care în plus:

— în ceea ce privește vinurile cu mențiunea tradițională Retsina, se obțin din must de struguri tratat cu rășină de pin de Alep și

— în ceea ce privește vinurile cu mențiunea tradițională Verntea, se obțin din struguri proveniți din podgoriile din Insula Zakynthos și îndeplinesc anumite condiții referitoare la soiurile de struguri utilizate, randamentele la hectar ale podgoriilor și conținutul de zahăr din must.

[P.D. 514/1979 privind producția, controlul și protecția vinurilor rășinoase și M.D. 397779/92 privind stabilirea cerințelor pentru utilizarea «Mențiunii tradiționale Verntea din Zakynthos»]

 

τοπικός οίνος (vin de pays)

greacă

IGP

(1, 3, 4, 11,

15, 16)

Indicația face referire la o regiune sau o locație specifică recunoscută din punct de vedere administrativ, pentru a descrie vinurile care se conformează următoarelor cerințe:

— posedă o anumită calitate, un anumit prestigiu sau alte caracteristici legate de originea lor,

— cel puțin 85 % din strugurii utilizați pentru obținerea lor provin exclusiv din aria geografică respectivă, iar procesul de producție se desfășoară, de asemenea, în această arie geografică,

— se obțin din soiuri de viță de vie clasificate din respectiva regiune,

— se obțin din struguri proveniți din podgorii plantate pe soluri prielnice viticulturii cu randament scăzut la hectar,

— pentru fiecare, sunt stabilite tăria alcoolică naturală și dobândită

[C.M.D. 392169/1999 Norme generale privind utilizarea mențiunii «Vin regional» pentru a descrie vinul de masă, modificat prin C.M.D. 321813/2007]

 

SPANIA

Denominación de origen (DO)

spaniolă

DOP

(1, 3, 4, 5, 6,

8, 9, 11, 15, 16)

Denumirea unei regiuni, zone, localități sau arii determinate care a fost recunoscută din punct de vedere administrativ pentru a descrie vinurile care îndeplinesc următoarele condiții:

— sunt produse în regiunea, zona, localitatea sau aria determinată din struguri locali,

— se bucură de mare prestigiu în comerț datorită originii sale și

— își datorează, calitățile și caracteristicile în principal sau exclusiv trăsăturilor geografice care includ factorii naturali și umani.

(Legea 24/2003 privind vița de vie și vinul; alte norme juridice sunt stabilite în legislația menționată anterior și în alte legislații)

Chile

Denominación de origen calificada (DOCa)

spaniolă

DOP

(1, 3, 4, 5, 6,

8, 9, 11, 15, 16)

În plus față de cerințele indispensabile pentru «denominación de origen», mențiunea «denominación de origen calificada» trebuie să îndeplinească și următoarele condiții:

— au trecut cel puțin 10 ani de la recunoașterea sa drept «denominación de origen»,

— produsele protejate sunt comercializate numai îmbuteliate de la întreprinderile de vinificare înregistrate și situate în aria geografică determinată și

— aria considerată aptă de a produce vinuri care pot purta respectiva denumire de origine este delimitată din punct de vedere cartografic de fiecare municipalitate.

(Legea 24/2003 privind vița de vie și vinul; alte norme juridice sunt stabilite în legea menționată anterior și în alte acte legislative)

 

spaniolă

DOP

(1, 3, 4, 5, 6,

8, 9, 11, 15, 16)

Vin produs într-o regiune, zonă, localitate sau arie determinată din struguri provenind din acel teritoriu, a cărui calitate, prestigiu sau caracteristici se datorează factorului geografic sau factorului uman sau ambilor, în ceea ce privește producerea strugurilor, în procesul de producție sau în cel de învechire. Aceste vinuri sunt identificate prin intermediul mențiunilor «vino de calidad de», urmate de denumirea regiunii, zonei, localității sau ariei determinate în care sunt produse.

(Legea 24/2003 privind vița de vie și vinul; alte norme juridice sunt stabilite în legea menționată anterior și în alte legislații)

 

spaniolă

DOP

(1, 3, 4, 5, 6,

8, 9, 11, 15, 16)

Indică locația sau regiunea rurală care prezintă anumite caracteristici ale solului și un microclimat care o diferențiază și care o deosebesc de alte locații sau regiuni învecinate, al cărei nume este recunoscut și tradițional legat de cultura viței de vie din care se obțin vinuri cu caracteristici și calități unice și a cărei extindere maximă este limitată prin reglementări stabilite de administrația competentă, în conformitate cu caracteristicile proprii fiecărei regiuni. Extinderea nu poate fi egală și nici superioară niciuneia dintre mențiunile publice pe al căror teritoriu sau pe ale căror teritorii, în cazul în care sunt mai multe, aceasta este situată. Se înțelege că există o legătură cunoscută cu viticultura, atunci când denumirea acelui «pago» a fost utilizată în mod normal în comerț pentru identificarea vinurilor obținute acolo pe parcursul unei perioade de minimum 5 ani. Toți strugurii destinați producției de «vino de pago» trebuie să provină din podgoriile situate pe acel «pago», iar vinul obținut este depozitat și, dacă este cazul, învechit separat de alte vinuri.

(Legea 24/2003 privind vița de vie și vinul; alte cerințe sunt stabilite în legea menționată anterior și în alte legislații)

 

spaniolă

DOP

(1, 3, 4, 5, 6,

8, 9, 11, 15, 16)

În cazul în care totalitatea unui «pago» este inclusă în sfera teritorială de aplicare a unei denumiri de origine calificată, vinul poate fi denumit «vin de pago calificado» și va fi întotdeauna denumit «de pago calificado», în cazul în care îndeplinește cerințele impuse vinurilor cu denumire de origine calificată și este înregistrat în acesta.

(Legea 24/2003 privind vița de vie și vinul; alte norme juridice sunt stabilite în legea menționată anterior și în alte legislații)

 

spaniolă

IGP

(1, 3, 4, 5, 6,

8, 9, 11, 15, 16)

Cerințe privind utilizarea mențiunii tradiționale «vino de la tierra» însoțită de o indicație geografică:

  1. În regulamentul privind indicațiile geografice, pentru produsele la care se face referire la articolul 1 trebuie luate în considerare cel puțin, următoarele aspecte:

(a)  categoria sau categoriile de vinuri pentru care se aplică mențiunea,

(b)  denumirea indicației geografice care urmează a fi utilizată,

(c)  limita exactă a ariei geografice,

(d)  indicarea soiurilor de struguri care urmează a fi utilizate,

(e)  valoarea minimă a gradației alcoolice volumice naturale a diferitelor tipuri de vin care pot purta mențiunea,

(f)   evaluarea sau indicarea caracteristicilor organoleptice,

(g)  sistemul de control aplicabil vinurilor, efectuat de un organism public sau privat.

  1. Utilizarea unei indicații geografice pentru a desemna vinul obținut în urma unui amestec de vinuri provenind din struguri recoltați din diferite zone de producție este admisă în cazul în care cel puțin 85 % din cantitatea de vin provine din zona de producție care dă numele vinului.

(Legea 24/2003 privind vița de vie și vinul; Decretul 1126/2003)

 

Vino de calidad con indicación geográfica

Vino de pago

Vino de pago calificado

Vino de la tierra

Vino dulce natural

spaniolă

DOP

(3)

[Anexa III partea B punctul 6 din Regulamentul (CE) nr. 606/2009 al Comisiei]

 

Vino Generoso

spaniolă

DOP

(3)

[Anexa III partea B punctul 8 din Regulamentul (CE) nr. 606/2009 al Comisiei]

Chile

Vino Generoso de licor

spaniolă

DOP

(3)

[Anexa III partea B punctul 10 din Regulamentul (CE) nr. 606/2009 al Comisiei]

 

FRANȚA

Appellation d'origine contrôlée

franceză

DOP

(1, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 15, 16)

Denumirea unui loc utilizată pentru a descrie un produs care provine din locul respectiv și ale cărui calități sau caracteristici se datorează, în principal sau exclusiv, unui anumit mediu geografic cu factori naturali și umani proprii, produs care are o notorietate dovedită și a cărui producție face obiectul unor proceduri de control care includ identificarea persoanelor interesate, controlul condițiilor de producție și controlul produselor.

Algeria

Elveția

Tunisia

Appellation […] contrôlée

franceză

 

Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure

franceză

 

Vin doux naturel

franceză

DOP

(3)

Vin modificat, și anume vinul a cărui fermentație alcoolică este sistată prin adaosul de alcool neutru din vin. Acest proces vizează sporirea gradului de alcool al vinului, în același timp păstrând mare parte din zaharurile naturale din struguri.

În funcție de tipul de Vin dulce natural produs, alb, roșu sau rozé, modificarea se efectuează într-o anumită etapă a procesului de fermentație alcoolică, cu sau fără macerare.

 

Vin de pays

franceză

IGP

(1, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 15, 16)

Vinuri cu indicații geografice, care îndeplinesc condițiile stricte de producție stabilite prin decret («arrêté»), cum ar fi producția maximă, gradul minim de alcool, soiurile de struguri și normele analitice stricte.

 

ITALIA

Denominazione di origine controllata (D.O.C.)

italiană

DOP

(1, 3, 4, 5, 6,

8, 11, 15, 16)

Denumirea de origine a vinurilor înseamnă denumirea geografică a unei zone viticole caracterizată prin producții specifice și este utilizată pentru a descrie un produs de calitate renumit, ale cărui caracteristici se datorează mediului geografic și factorului uman. Legea menționată anterior prevede, pentru denumirile italiene, mențiunea tradițională specifică «D.O.C.» pentru a clarifica noțiunea de mai sus de denumire de origine tradițională și de înaltă calitate.

[Legea nr. 164 din 10.2.1992]

 

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung

germană

 

Kontrolirano poreklo

slovenă

 

 

 

 

 

Denominação de origem controlada (D.O.C.)

portugheză

DOP

(1, 3, 4, 8)

Eticheta produselor vinicole care au dreptul la o denumire de origine poate cuprinde următoarele mențiuni: «Denominação de Origem Controlada» sau «DOC».

[Decreto-Lei no 212/2004 din 23 august]

 

Indicação   de     proveniência

(I.P.R.)

regulamentada

portugheză

DOP

(1, 3, 4, 8)

Numele țării, al regiunii sau al unei anumite zone sau o denumire tradițională asociată sau nu unei origini geografice, utilizată pentru a descrie sau pentru a identifica un produs vinicol obținut, în proporție de cel puțin 85 %, din struguri recoltați din aria respectivă în cazul unei zone sau regiuni determinate, al cărui prestigiu, a cărui calitate specifică sau alte caracteristici pot fi atribuite acelei origini geografice și a cărui producție are loc în cadrul acelei arii geografice determinate sau în cadrul acelei regiuni.

[Decreto-Lei no 212/2004 din 23.8.2004]

 

Vinho doce natural

 

portugheză

DOP

(3)

Vin bogat în zahăr produs din struguri recoltați târziu sau afectați de putregai nobil. [Portaria no 166/1986, de 26.6.1986]

 

Vinho generoso

 

portugheză

DOP

(3)

Vinuri licoroase produse tradițional în ariile determinate Douro, Madeira, Setúbal și Carcavelos, denumite vin de porto sau Porto, și traducerea acestuia în alte limbi, vin de Madeira sau Madeira, și traducerea acestuia în alte limbi, și Moscatel de Setúbal sau Setúbal și Carcavelos.

[Decreto-Lei no 166/1986 din 26.6.1986]

 

Vinho regional

portugheză

IGP

(1)

Eticheta produselor vinicole care au dreptul la o indicație geografică poate include următoarele mențiuni: «Vinho Regional» sau «Vinho da Região de».

[Decreto-Lei no 212/2004 din 23.8.2004]

 

ROMÂNIA

Vin   cu   denumire   de   origine    controlată

(D.O.C.), completat cu:

— Cules la maturitate deplină – C.M.D.

— Cules târziu – C.T.

— Cules la înnobilarea boabelor – C.I.B.

română

DOP

(1, 3, 8, 15, 16)

Vinurile cu denumire de origine sunt vinuri obținute din struguri provenind din arii determinate, caracterizate de un climat, sol și condiții de expunere prielnice calității recoltei, și îndeplinesc următoarele cerințe: (a) strugurii din care se obține vinul provin exclusiv din aria determinată respectivă;

(b)  producția are loc în aria geografică respectivă;

(c)  calitatea și caracteristicile vinului se datorează în principal sau exclusiv unui anumit mediu geografic cu factori naturali și umani proprii;

(d)  vinurile sunt obținute din soiuri de viță-de-vie din specia Vitis vinifera.

În funcție de etapa de coacere a strugurilor și de caracteristicile de calitate ale acestora la momentul recoltării, vinurile cu denumire de origine sunt clasificate după cum urmează:

(a)  DOC – CMD – vin cu denumire de origine, obținut din struguri recoltați la maturitate deplină;

(b)  DOC – CT – vin cu denumire de origine, obținut din struguri recoltați târziu;

DOC – CIB – vin cu denumire de origine, obținut în momentul recoltării când strugurii sunt înnobilați.

 

Vin spumant cu denumire de origine controlată (D.O.C.)

română

DOP

(5, 6)

Vinurile spumante cu denumire de origine protejată se obțin din soiuri recomandate pentru acest tip de producție, cultivate în podgorii determinate, în care vinul este produs ca materie primă, și integral prelucrate, până în momentul comercializării, numai în cadrul ariei autorizate.

 

 

Vrhunsko peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Vrhunsko peneče vino ZGP)

slovenă

DOP

(1)

Vin obținut prin prima și a doua fermentație alcoolică, cu o tărie alcoolică dobândită de cel puțin 10,5 % vol., tăria alcoolică totală a producției fiind de cel puțin 9,5 % vol.

 

<p align="l