REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 670/2011 AL COMISIEI din 12 iulie 2011

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 670/2011 AL COMISIEI din 12 iulie 2011

 

regulamentul_de_punere_n_aplicare_ue_nr._6702011_al_comisiei_din_12_iulie_2011_400

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 670/2011 AL COMISIEI din 12 iulie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 607/2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate, mențiunile tradiționale, etichetarea și prezentarea anumitor produse vitivinicole.

 

COMISIA EUROPEANĂ, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1) , în special articolul 121 primul paragraf literele (k), (l) și (m) și articolul 203b, coroborate cu articolul 4, întrucât:

(1)          Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei din 31 august 2009 de stabilire a normelor detaliate pentru comunicarea Comisiei de către statele membre a informațiilor și documentelor cu privire la implementarea organizării comune a piețelor, la sistemul de plăți directe, la promovarea produselor agricole și la regimul aplicabil regiunilor ultraperiferice și insulelor mici din Marea Egee (2 ) stabilește normele comune referitoare la comunicarea către Comisie a informațiilor și a documentelor de către autoritățile competente din statele membre. Aceste norme includ, în special, obligația statelor membre de a utiliza sistemele de informare puse la dispoziție de către Comisie, precum și validarea drepturilor de acces ale autorităților și ale persoanelor autorizate să efectueze comunicări. În plus, regulamentul respectiv stabilește principii comune aplicabile sistemelor de informare, pentru a garanta autenticitatea, integritatea și lizibilitatea în timp a documentelor și prevede protecția datelor cu caracter personal.

(2)          Ca rezultat al funcționării sale interne și al relațiilor cu autoritățile implicate în gestionarea denumirilor de origine protejate, a indicațiilor geografice protejate și a mențiunilor tradiționale, Comisia a elaborat, în conformitate cu titlul II capitolul I secțiunea Ia din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, un sistem de informații care permite gestionarea electronică a documentelor și a procedurilor necesare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și cu Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al Comisiei din 14 iulie 2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate, mențiunile tradiționale, etichetarea și prezentarea anumitor produse vitivinicole ( 3 ), atât împreună cu autoritățile competente din statele membre și din țările terțe,

 

( 1 ) JO L 299, 16.11.2007, p. 1. ( 2 ) JO L 228, 1.9.2009, p. 3.

( 3 ) JO L 193, 24.7.2009, p. 60.

cât și cu organizațiile profesionale și cu persoanele fizice sau juridice care au interes să acționeze în temeiul prezentului regulament.

(3)          Se consideră că, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 792/2009 sau prin aplicarea mutatis mutandis a principiilor stabilite de acest regulament, sistemul permite efectuarea anumitor comunicări în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 607/2009, în special în ceea ce privește procedurile de protejare a indicațiilor geografice, a denumirilor de origine și a mențiunilor tradiționale, a între­ ținerii bazei de date a denumirilor vizate și a registrelor prevăzute în cadrul protejării acestor denumiri.

(4)          De altfel, sistemele de informare implementate deja în mod operațional de Comisie pentru comunicarea de informații referitoare la autoritățile și organismele competente pentru controalele care trebuie efectuate în contextul politicii agricole comune permit îndeplinirea obiectivelor specifice în acest domeniu în ceea ce privește indicațiile geografice, denumirile de origine și mențiunile tradiționale. Este oportun ca aceste sisteme să devină aplicabile în cazul comunicării de informații referitoare la autoritățile însărcinate cu examinarea cererilor de protejare a denumirilor la nivelul statelor membre sau al țărilor terțe, precum și în cazul comunicării de informații referitoare la autoritățile responsabile cu certificarea vinurilor care nu beneficiază de o denumire de origine protejată sau de o indicație geografică protejată.

(5)          În interesul unei gestiuni administrative eficiente și luând în considerare experiența dobândită prin utilizarea sistemelor de informare implementate de Comisie, se impune simplificarea comunicațiilor și îmbunătățirea modului de gestionare și de punere la dispoziție a informațiilor disponibile, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 607/2009, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 792/2009. Ca atare, pentru a pune la dispoziția autorităților competente din statele membre mijloacele necesare cunoașterii legislației, a regulamentelor sau a dispozițiilor administrative introduse la nivel național în conformitate cu articolul 118z alineatul (2) și cu articolul 120a din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și pentru a simplifica și a facilita controalele și cooperarea între statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei ( 4) , este oportun să se solicite statelor membre comunicarea către Comisie a anumitor informații de interes specific în contextul certificării produselor și să se prevadă punerea acestor informații la dispoziția autorităților competente și a publicului de către Comisie, în cazul în care aceste informații sunt utile consumatorilor.

 

( 4 ) JO L 170, 30.6.2008, p. 1.

(6)          Din rațiuni de claritate și în vederea reducerii sarcinii administrative, este de asemenea oportun să se stabilească conținutul anumitor comunicări prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 607/2009 și să se simplifice procedurile.

(7)          Măsurile tranzitorii adoptate pentru a facilita trecerea de la dispozițiile Regulamentelor (CE) nr. 1493/1999 (1 ) și (CE) nr. 479/2008 (2)  ale Consiliului la cele ale Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 prezintă dificultăți de interpretare în ceea ce privește domeniul de aplicare și durata procedurilor. Este de asemenea oportun să se clarifice domeniul de aplicare al dispozițiilor articolului 118s din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 în raport cu cele din articolului 118q, în ceea ce privește natura modificărilor prevăzute, perioadele de referință și durata perioadei de tranziție.

(8)          Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 607/2009 trebuie modificat în consecință.

(9)          Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE)             nr. 607/2009         se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

Cererea de protecție

Cererea de protecție a unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice este alcătuită din documentele prevăzute la articolele 118c și 118d din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, din caietul de sarcini și din documentul unic.

Cererea și documentul unic sunt comunicate Comisiei în conformitate cu articolul 70a alineatul (1) din prezentul regulament.”

2. Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Depunerea cererii

(1)      Data depunerii unei cereri la Comisie este data primirii acestei cereri de către Comisie.

(2)      Comisia confirmă primirea cererii către autoritățile competente din statul membru sau cele ale țărilor terțe sau către solicitantul stabilit în țara terță în cauză și atribuie cererii un număr de dosar.

Această confirmare de primire conține cel puțin următoarele elemente: (a) numărul dosarului;

(b)  denumirea care urmează a fi înregistrată;

(c)   data primirii cererii.”

3. Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

 

( 1 ) JO L 179, 14.7.1999, p. 1. ( 2 ) JO L 148, 6.6.2008, p. 1.

 

„Articolul 11

Admisibilitatea cererilor

(1)         O cerere este admisibilă atunci când documentul unic este completat în mod corespunzător, iar documentele justificative sunt atașate. Se consideră că documentul unic este completat în mod corespunzător atunci când sunt completate toate câmpurile obligatorii necesare, așa cum sunt prezentate în cadrul sistemelor de informare prevăzute la articolul 70a.

În acest caz, cererea este considerată admisibilă la data primirii acesteia de către Comisie, iar solicitantul este informat în legătură cu acest fapt.

Această dată este adusă la cunoștința publicului.

(2)         În cazul în care cererea nu a fost completată sau a fost completată parțial, ori în cazul în care documentele justificative menționate la alineatul (1) nu au fost prezentate împreună cu cererea sau sunt incomplete, cererea nu este admisibilă.

(3)         În caz de inadmisibilitate, autoritățile competente ale statului membru sau cele ale țărilor terțe sau solicitantul stabilit în țara terță în cauză sunt informați cu privire la motivele care justifică inadmisibilitatea, precizându-se, în cazul celui din urmă, că responsabilitatea depunerii la dosar a unei noi cereri completate în mod corespunzător îi revine acestuia.”

 1. La articolul 12, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) În cazul în care o cerere considerată admisibilă nu îndeplinește cerințele prevăzute la articolele 118b și 118c din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, Comisia comunică autorităților statului membru sau celor ale țării terțe, ori solicitantului stabilit în țara terță în cauză temeiurile respingerii, stabilind un termen limită de minimum două luni pentru retragerea cererii, modificarea acesteia sau pentru prezentarea de observații.”

 1. Articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 14

Prezentarea de obiecții în baza procedurii comunitare

(1)         Opozițiile prevăzute la articolul 118h din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 se comunică conform articolului 70a alineatul (1) din prezentul regulament. Data depunerii opoziției la Comisie este data primirii acestei opoziții de către Comisie. Această dată este adusă la cunoștința autorităților și a persoanelor vizate de prezentul regulament.

(2)         Comisia confirmă primirea opoziției și îi atribuie acesteia un număr de dosar.

Confirmarea de primire conține cel puțin următoarele elemente:

(a)  numărul dosarului;

(b)  data primirii opoziției.”

6. Articolul 18 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 18

Registrul

(1)  Comisia instituie și ține la zi un «Registru al denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate», denumit în continuare «registrul», în conformitate cu articolul 118n din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. Registrul este instituit în cadrul bazei de date electronice «E-Bacchus», pe baza deciziilor prin care se acordă protecție denumirilor în cauză.

(2)  O denumire de origine sau o indicație geografică care a fost acceptată este înregistrată în registru.

În ceea ce privește denumirile înregistrate în temeiul articolului 118s alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, Comisia introduce în registru datele prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol. (3) Comisia introduce în registru următoarele date:

(a)  denumirea protejată;

(b)  numărul dosarului;

(c)   mențiunea potrivit căreia denumirea este protejată fie ca indicație geografică, fie ca denumire de origine;

(d)  numele țării sau al țărilor de origine;

(e)   data înregistrării;

(f)   trimiterea              la             instrumentul         juridic     care        protejează denumirea;

(g)   trimiterea la documentul unic.

     (4)    Registrul trebuie pus la dispoziția publicului.”

 1. La articolul 20, alineatele (1), (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1) Cererea de aprobare a modificării caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate, depusă de un solicitant în sensul articolului 118e din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, se comunică în conformitate cu articolul 70a alineatul (1) din prezentul regulament.

(2)  O cerere de aprobare a modificării caietului de sarcini în temeiul articolului 118q alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 este admisibilă dacă informațiile solicitate în temeiul articolului 118c alineatul (2) din regulamentul respectiv, însoțite de cererea completată în mod corespunzător, au fost comunicate Comisiei.

(3)  În scopul aplicării articolului 118q alineatul (2) prima teză din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, articolele

9-18 din prezentul regulament se aplică mutatis mutandis.”

 1. Articolul 21 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 21

Prezentarea unei cereri de anulare

(1)  O cerere de anulare depusă conform articolului 118r din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 se comunică conform articolului 70a alineatul (1) din prezentul regulament. Data depunerii cererii de anulare la Comisie este data primirii acestei cereri de către Comisie. Această dată este adusă la cunoștința publicului.

(2)  Comisia confirmă primirea cererii și îi atribuie acesteia un număr de dosar.

Confirmarea de primire conține cel puțin următoarele elemente:

(a)  numărul dosarului;

(b)  data primirii cererii.

(3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică atunci când anularea este solicitată la inițiativa Comisiei.”

 1. La articolul 22 se adaugă următorul alineat (5):

„(5) Comunicările adresate Comisie în temeiul alineatului (3) se efectuează în conformitate cu articolul 70a alineatul

(1).”

 1. La articolul 23 alineatul (1) se adaugă un al treilea paragraf, după cum urmează:

„Comunicările adresate Comisie în temeiul primului și al celui de-al doilea paragraf se efectuează în conformitate cu articolul 70a alineatul (1).”

 1. La articolul 28 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Cererea se comunică în conformitate cu articolul 70a alineatul (1). Data depunerii cererii de transformare la

Comisie este data primirii acestei cereri de către Comisie.”

 1. Articolul 30 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 30

Cererea de protecție

(1)      Cererea de protecție a unei mențiuni tradiționale se comunică de către autoritățile competente ale statelor membre sau ale țărilor terțe sau de către organizațiile profesionale reprezentative conform articolului 70a alineatul (1). Ea este însoțită de legislația statului membru sau de normele care reglementează utilizarea mențiunii în cauză, aplicabile producătorilor de vin în țările terțe, și de trimiterea la legislația sau la normele respective.

(2)      În cazul unei cereri depuse de o organizație profesională reprezentativă stabilită într-o țară terță, solicitantul comunică Comisiei detalii privind organizația profesională reprezentativă și membrii acesteia, în conformitate cu articolul 70a alineatul (1). Comisia pune aceste informații la dispoziția publicului.”

13. Articolul 33 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 33

Depunerea cererii

(1)      Data depunerii unei cereri la Comisie este data primirii acestei cereri de către Comisie.

(2)      Comisia confirmă primirea cererii către autoritățile statului membru sau cele ale țărilor terțe sau către solicitantul stabilit în țara terță în cauză și atribuie cererii un număr de dosar.

Confirmarea de primire conține cel puțin următoarele elemente:

(a)  numărul dosarului;

(b)  mențiunea tradițională;

(c)   data primirii cererii.”

14. Articolul 34 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 34

Admisibilitate

(1)      O cerere este admisibilă atunci când formularul de cerere este completat în mod corespunzător, iar documentele necesare prevăzute la articolul 30 sunt atașate cererii. Se consideră că formularul de cerere este completat în mod corespunzător atunci când sunt completate toate rubricile obligatorii necesare, așa cum sunt prezentate în cadrul sistemelor de informare prevăzute la articolul 70a.

În acest caz, cererea este considerată admisibilă la data primirii acesteia de către Comisie, iar solicitantul este informat în legătură cu acest fapt.

Această dată este adusă la cunoștința publicului.

(2)      În cazul în care formularul de cerere nu a fost completat sau a fost completat parțial ori în cazul în care documentele justificative menționate la alineatul (1) nu au fost prezentate împreună cu cererea sau sunt incomplete, cererea nu este admisibilă.

(3)      În caz de inadmisibilitate, autoritățile statului membru sau cele ale țărilor terțe sau solicitantul stabilit în țările terțe în cauză sunt informați cu privire la motivele care justifică inadmisibilitatea, precizându-se, în cazul celui din urmă, că responsabilitatea depunerii la dosar a unei noi cereri completate în mod corespunzător îi revine acestuia.”

 1. La articolul 37, alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2) Opoziția se comunică în conformitate cu articolul 70a alineatul (1). Data depunerii opoziției la Comisie este data primirii acestei opoziții de către Comisie.

(3) Comisia confirmă primirea opoziției și îi atribuie acesteia un număr de dosar.

Confirmarea de primire conține cel puțin următoarele elemente:

(a)  numărul dosarului;

(b)  data primirii opoziției.”

 1. Articolul 40 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 40

Protecție generală

(1) Dacă o mențiune tradițională pentru care se solicită protecția îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 118u alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și la articolele 31 și 35 din prezentul regulament și nu este respinsă în temeiul articolelor 36, 38 și 39 din prezentul regulament, mențiunea tradițională în cauză trebuie inclusă în baza electronică de date «E-Bacchus», în conformitate cu articolul 118u alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, pe baza informațiilor comunicate Comisiei conform articolului 70a alineatul (1), indicându-se următoarele elemente:

(a)  limba prevăzută la articolul 31 alineatul (1);

(b)  categoria sau categoriile de produse vitivinicole pentru care se solicită protecția;

(c)   o trimitere la legislația națională a statului membru sau a țării terțe în care este definită și reglementată mențiunea tradițională, sau la normele aplicabile producătorilor de vin în țările terțe, inclusiv cele provenind de la organizațiile profesionale reprezentative, în absența unei legislații naționale în aceste țări terțe;

(d)  un rezumat al definiției sau al condițiilor de utilizare; (e) numele țării sau al țărilor de origine;

        (f) data     includerii     în     baza    electronică    de     date

«E-Bacchus».

(2) Mențiunile tradiționale înscrise în baza electronică de date «E-Bacchus» sunt protejate numai în limba și pentru categoriile de produse vitivinicole indicate în cerere, împotriva:

(a)  utilizării abuzive, chiar dacă mențiunea protejată este însoțită de un termen precum «stil», «tip», «metodă», «manieră», «imitație», «gust», «similar» sau termeni asemănători;

(b)  oricărei alte indicații false sau înșelătoare cu privire la natura, caracteristicile sau calitățile esențiale ale produsului, care figurează pe partea interioară sau exterioară a ambalajului, în materialul publicitar sau în documentele aferente produsului în cauză;

(c)   oricăror altor practici care pot induce în eroare consumatorii, în special pentru a crea impresia că vinul îndeplinește condițiile mențiunii tradiționale protejate.

(3) Mențiunile tradiționale înscrise în baza electronică de date «E-Bacchus» sunt aduse la cunoștința publicului.”

 1. La articolul 42 alineatul (1), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Utilizarea unei mențiuni protejate omonime nu este autorizată decât dacă mențiunea omonimă protejată ulterior este, în practică, suficient de diferită de mențiunea tradi­ țională înregistrată în baza electronică de date «E- Bacchus», având în vedere necesitatea de a trata în mod echitabil producătorii în cauză și de a nu induce în eroare consumatorii.”

 1. Articolul 45 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 45

Depunerea unei cereri de anulare

(1)  Un stat membru, o țară terță ori o persoană fizică sau juridică care poate justifica un interes legitim în conformitate articolului 70a alineatul (1) poate comunica Comisiei o cerere de anulare justificată în mod corespunzător. Data depunerii cererii la Comisie este data primirii acestei cereri de către Comisie. Această dată este adusă la cunoștința publicului.

(2)  Comisia confirmă primirea cererii și îi atribuie acesteia un număr de dosar.

Confirmarea de primire conține cel puțin următoarele elemente:

(a)  numărul dosarului;

(b)  data primirii cererii.

(3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul în care anularea este solicitată la inițiativa Comisiei.”

 1. La articolul 47, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) La intrarea în vigoare a unei anulări, Comisia elimină denumirea respectivă din lista existentă în baza electronică de date «E-Bacchus».”

 1. La articolul 63, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Statele membre desemnează autoritatea sau autoritățile competente responsabile cu certificarea astfel cum se prevede la articolul 118z alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, în conformitate cu criteriile stabilite la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (*).

Fiecare stat membru comunică Comisiei următoarele informații înaintea datei de 1 octombrie 2011 și orice eventuale modificări ale acestora, în conformitate cu articolul 70a alineatul (1) din prezentul regulament:

(a)  denumirea, adresa și punctele de contact, inclusiv adresele electronice, ale instanței sau instanțelor competente pentru aplicarea prezentului articol;

(b)  după caz, denumirea, adresa și punctele de contact, inclusiv adresele electronice, ale tuturor organismelor abilitate de o instanță competentă pentru aplicarea prezentului articol;

(c)   măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a prezentului articol, în măsura în care aceste dispoziții prezintă un interes specific pentru cooperarea între statele membre prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 555/2008;

(d)  soiurile de struguri de vinificație care fac obiectul aplicării articolelor 118z alineatul (2) și 120a din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

Comisia stabilește și actualizează o listă cu numele și adresele instanțelor competente și ale organismelor abilitate, precum și cu soiurile de struguri de vinificație autorizate, pe baza informațiilor comunicate de statele membre. Comisia aduce respectiva listă la cunoștința publicului.

___________

(*) JO L 165, 30.4.2004, p. 1.”

 1. În capitolul V, noile articole 70a și 70b sunt inserate după cum urmează:

„Articolul 70a

Metodă aplicabilă comunicărilor dintre Comisie, statele membre, țările terțe și ceilalți operatori

(1) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, documentele și informațiile necesare în scopul aplicării prezentului regulament trebuie comunicate Comisiei conform următoarei metode:

(a)  pentru autoritățile competente din statele membre, prin sistemul de informare pus la dispoziția lor de către Comisie, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.

792/2009;

(b)  pentru autoritățile competente și organizațiile profesionale reprezentative din țările terțe, precum și pentru persoanele fizice sau juridice care au un interes legitim să acționeze în conformitate cu prezentul regulament, pe cale electronică, utilizând metodele și formularele puse la dispoziție lor de către Comisie și accesibilizate în condițiile specificate în anexa XVIII la prezentul regulament.

Cu toate acestea, comunicarea se poate face pe suport de hârtie, utilizând respectivele formulare.

Responsabilitatea depunerii unei cereri și a conținutului comunicărilor le revine, după caz, autorităților competente desemnate de țările terțe, organizațiilor profesionale reprezentative sau persoanelor fizice sau juridice implicate.

(2)      Comunicarea și punerea la dispoziție a informațiilor de către Comisie, în beneficiul autorităților și al persoanelor vizate de prezentul regulament și, după caz, al publicului, se realizează prin intermediul sistemelor de informare implementate de Comisie.

Autoritățile publice și persoanele vizate de prezentul regulament se pot adresa Comisiei, în conformitate cu anexa XIX, pentru a obține informații cu privire la modalitățile practice referitoare la accesul la sistemele de informare, la comunicări și la punerea la dispoziție a informațiilor.

(3)      Articolul 5 alineatul (2) și articolele 6, 7 și 8 din Regulamentul (CE) nr. 792/2009 se aplică mutatis mutandis comunicărilor și punerii la dispoziție a informațiilor prevăzute în prezentul articol la alineatul (1) litera (b) și alineatul (2).

(4)      În scopul aplicării alineatului (1) litera (b), acordarea de drepturi de acces la sistemele de informare autorităților competente și organizațiilor profesionale reprezentative din țări terțe, precum și persoanelor fizice sau juridice care au un interes legitim să acționeze în temeiul prezentului regulament se efectuează de către responsabilii cu sistemele de informare din cadrul Comisiei.

Responsabilii cu sistemele de informare din cadrul Comisiei validează drepturile de acces după caz, pe baza:

(a)  informațiilor referitoare la autoritățile competente desemnate de către țările terțe, inclusiv punctele de contact și adresele electronice ale acestora, deținute de Comisie în cadrul acordurilor internaționale sau comunicate Comisiei în conformitate cu aceste acorduri;

(b)  unei cereri oficiale din partea unei țări terțe, în care se specifică informațiile referitoare la autoritățile însărcinate cu comunicarea documentelor și a informațiilor necesare în vederea aplicării alineatului (1) litera (b), precum și punctele de contact și adresele electronice ale autorităților în cauză;

(c)   unei cereri din partea unei organizații profesionale reprezentative dintr-o țară terță sau a unei persoane fizice sau juridice, care să justifice identitatea sa, interesul său legitim să acționeze, precum și adresa sa electronică.

După validare, drepturile de acces sunt activate de către responsabilii cu sistemele de informare din cadrul Comisiei.

Articolul 70b

Comunicarea și punerea la dispoziție a informațiilor referitoare la autoritățile competente pentru examinarea cererilor la nivel național

(1)      Statele membre comunică Comisiei, înaintea datei de 1 octombrie 2011, în conformitate cu articolul 70a alineatul (1), denumirea, adresa și punctele de contact, inclusiv adresele electronice, ale instanței sau instanțelor competente pentru aplicarea articolului 118f alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, precum și eventualele modificări ale acestora.

(2)      Comisia stabilește și actualizează o listă cu denumirea și adresele autorităților competente din statele membre sau țările terțe, pe baza informațiilor comunicate de statele membre, conform articolului 1, sau de către țările terțe, conform acordurilor internaționale încheiate cu Uniunea. Comisia aduce respectiva listă la cunoștința publicului.”

22. La articolul 71, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 71

Denumirile vinurilor care beneficiază de protecție în virtutea Regulamentului (CE) nr. 1493/1999

(1) Transmiterea documentelor menționate la arti- colul 118s alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, denumite în continuare «dosarul» și a modificărilor caietului de sarcini prevăzute la articolul 73 alineatul (1) literele (c) și (d) și alineatul (2) din prezentul regulament se efectuează de către statele membre conform prevederilor articolului 70a alineatul (1) din prezentul regulament, în conformitate cu următoarele norme și proceduri:

(a)  Comisia confirmă primirea dosarului sau a modificării, conform modalității prevăzute la articolul 9 din prezentul regulament;

(b)  dosarul sau modificarea se consideră admisibile la data primirii lor de către Comisie, în condițiile prevăzute la articolul 11 din prezentul regulament, cu condiția ca acestea să fie primite de către Comisiei cel târziu la 31 decembrie 2011;

(c)   Comisia confirmă înscrierea în registru a denumirii de origine sau a indicației geografice în cauză, conform articolului 18 din prezentul regulament, însoțită de eventualele modificări, și îi atribuie un număr de dosar;

(d)  Comisia examinează valabilitatea dosarului, după caz, ținând cont de modificările primite, în termenele prevăzute la articolul 12 alineatul (1) din prezentul regulament.

(2) Comisia poate decide anularea denumirii de origine sau a indicației geografice în cauză în conformitate cu articolul 118s alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, pe baza documentației de care dispune în aplicarea articolului 118s alineatul (2) din respectivul regulament.”

23. Articolul 73 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 73

Dispoziții tranzitorii

(1) Procedura prevăzută la articolul 118s din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 se aplică în următoarele cazuri:

(a)  tuturor denumirilor de vinuri prezentate într-un stat membru ca denumiri de origine sau indicații geografice și aprobate de acesta înaintea datei de 1 august 2009;

(b)  tuturor denumirilor de vinuri introduse într-un stat membru ca denumiri de origine sau indicații geografice înaintea datei de 1 august 2009, aprobate de acesta și transmise Comisiei înaintea datei de 31 decembrie 2011;

(c)   tuturor modificărilor caietelor de sarcini introduse într-un stat membru înaintea datei de 1 august 2009 și transmise Comisiei de către acesta înaintea datei de 31 decembrie 2011;

(d)  tuturor modificărilor minore ale caietelor de sarcini introduse într-un stat membru începând cu data de 1 august 2009 și transmise Comisiei de către acesta înaintea datei de 31 decembrie 2011.

(2)  Procedura prevăzută la articolul 118q din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 nu se aplică modificărilor caietului de sarcini introduse într-un un stat membru începând cu data de 1 august 2009 și trimise de acesta Comisiei înaintea datei de 30 iunie 2014, atunci când aceste modificări au ca obiect exclusiv punerea în conformitate cu articolul 118c din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și cu prezentul regulament a caietului de sarcini transmis Comisiei conform prevederilor articolului 118s alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Vinurile introduse pe piață sau etichetate anterior datei de 31 decembrie 2010, care îndeplinesc dispozițiile aplicabile anterior datei de 1 august 2009, pot fi comercializate până la epuizarea stocurilor.”

 1. Anexele I-IX, XI și XII se elimină.
 2. Se adaugă anexele XVIII și XIX, în conformitate cu textul care figurează în anexele I și II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Cu toate acestea, articolul 1 punctul 20 din prezentul din regulament, referitor la articolul 63 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 607/2009, precum și articolul 1 punctul 21 din prezentul regulament, referitor la articolul 70b din Regulamentul (CE) nr. 607/2009, se aplică de la 1 septembrie 2011.

Comunicările efectuate de autoritățile competente ale statelor membre pe bază voluntară, prin intermediul sistemelor de informare implementate de Comisie în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 607/2009, astfel cum a fost modificat prin articolul 1 din prezentul regulament, se consideră, începând cu 1 iunie 2011 și până la data aplicării prezentului regulament, ca fiind efectuate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 607/2009, înainte de modificarea sa prin prezentul regulament.

 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 iulie 2011.

Pentru Comisie Președintele

José Manuel BARROSO

 

ANEXA I

„ANEXA XVIII

Accesul la metodele și formularele electronice prevăzute la articolul 70a alineatul (1) litera (b)

 

 
   


Metodele și formularele electronice prevăzute la articolul 70a alineatul (1) litera (b) sunt accesibile în mod liber prin intermediul bazei electronice de date «E-Bacchus», stabilite de Comisie cu ajutorul sistemelor sale de informare: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/”

 

ANEXA II

„ANEXA XIX

Modalități practice referitoare la comunicarea și punerea la dispoziție de informații, prevăzute la articolul 70a alineatul (2)

În vederea obținerii de informații cu privire la modalitățile practice referitoare la accesul la sistemele de informare, la comunicări și la punerea la dispoziție de informații, autoritățile și persoanele vizate de prezentul regulament se pot adresa Comisiei la următoarea adresă:

Căsuță poștală funcțională: AGRI-CONTACT-EBACCHUS@ec.europa.eu”