REGULAMENTUL (CE) NR. 555/2008 AL COMISIEI EUROPENE din 27 iunie 2008

REGULAMENTUL (CE) NR. 555/2008 AL COMISIEI EUROPENE din 27 iunie 2008

I

(Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL (CE) NR. 555/2008 AL COMISIEI din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol.

regulamentul_ce_nr_555_per_2008_al_comisiei_europene_din_27_iunie_2008_400

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pieței vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 și a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2392/86 și a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 (1), în special articolele 22, 84, 89, 97, 107,

117, 121 literele (b) și (c),

întrucât:

(1)          Regulamentul (CE) nr. 479/2008 a modificat regimul anterior aplicabil în sectorul vitivinicol, prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole (2) și a abrogat regulamentul menționat cu efect de la 1 august 2008.

(2)          Normele de aplicare n vigoare, care reglementează sectorul vitivinicol, figurează în mai multe regulamente care au fost modificate frecvent. Normele de aplicare respective în ceea ce privește mecanismele pieței, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și controalele în sectorul vitivinicol trebuie modificate ca rezultat al modificărilor aduse regimului vitivinicol prin Regulamentul (CE) nr. 479/2008 și, de asemenea, ținând seama de experiența dobândită. Ar trebui adoptate norme detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008.

 

(1)          JO L 148, 6.6.2008, p. 1.

(2)          JO L 179, 14.7.1999, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).

(3)          Prin urmare, următoarele regulamente ale Comisiei ar trebui abrogate și înlocuite cu un regulament nou:

— (CE) nr. 1227/2000 din 31 mai 2000 privind stabilirea unor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole, cu privire la potențialul de producție (3);

— (CE) nr. 1623/2000 din 25 iulie 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole, în ceea ce privește mecanismele pieței (4);

— (CE) nr. 2729/2000 din 14 decembrie 2000 de stabilire a normelor de aplicare privind controalele în sectorul vitivinicol (5);

— (CE) nr. 883/2001 din 24 aprilie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului privind comerțul cu produse vitivinicole cu țările terțe (6).

(4) Titlul II din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 conține dispoziții privind un nou program de sprijin care trebuie elaborat la nivelul statelor membre în vederea finanțării măsurilor de sprijin specifice destinate să susțină sectorul vitivinicol. Este necesar să se completeze cadrul respectiv cu norme de aplicare.

 

(3) JO L 143, 16.6.2000, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1216/2005 (JO L 199, 29.7.2005, p. 32).

(4) JO L 194, 31.7.2000, p. 45. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1433/2007 (JO L 320, 6.12.2007, p. 18).

(5) JO L 316, 15.12.2000, p. 16. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2030/2006 (JO L 414, 30.12.2006, p. 40).

(6) JO L 128, 10.5.2001, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1211/2007 (JO L 274, 18.10.2007, p. 5).

(5)          Ar trebui stabilită o procedură pentru prima prezentare a programului de sprijin. De asemenea, ar trebui stabilită o procedură de modificare anuală a programelor de sprijin pentru anul următor, astfel încât acestea să poată fi ajustate pentru a ține seama de orice nouă condiție care nu fusese prevăzută în momentul prezentării lor inițiale. Toate aceste modificări ar trebui să se supună anumitor limite și condiții, pentru a garanta menținerea obiectivelor generale ale programelor de sprijin aprobate.

(6)          În temeiul articolului 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, statele membre pot opta pentru elaborarea programelor de sprijin la nivelul geografic pe care îl consideră cel mai adecvat. Deoarece sunt responsabile pentru aprobarea acestor planuri, este necesar ca, în acest caz, statele membre să stabilească norme privind prezentarea și aprobarea planurilor, precum și privind conținutul minim al planurilor respective.

(7)          Articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede o nouă măsură de sprijin pentru promovarea pe piețele țărilor terțe. Este necesar să se stabilească norme de aplicare a acestei măsuri noi.

(8)          În scopul evitării oricărui risc de denaturare a concurenței, ar trebui să se stabilească reguli privind modalitățile de efectuare a trimiterii la originea specifică a produselor care fac obiectul campaniilor de informare și de promovare.

(9)          În scopul siguranței juridice, ar trebui ca mesajele difuzate în cadrul programelor de promovare să fie conforme cu legislația țărilor terțe vizate.

(10)       Ar trebui să se stabilească criteriile de selecție și de examinare a cererilor de către statele membre, astfel încât să se asigure respectarea normelor comunitare și eficiența măsurilor care urmează să fie puse în aplicare.

(11)       Pentru a se asigura eficiența măsurilor comunitare, statele membre trebuie să garanteze coerența campaniilor de promovare aprobate cu programele lor de promovare la nivel național și regional, pe care le completează. Pentru a crea sinergii, statele membre pot să pregătească o campanie colectivă de promovare; ar trebui prevăzute dispoziții care să permită cooperarea între statele membre în cauză. Ar trebui acordată prioritate microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii care au mai multă nevoie de sprijin comunitar decât cele mai mari.

(12)       Pentru a evita orice plată dublă cu titlu de măsuri de promovare în temeiul Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe (1) sau al Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (2), este necesar să se stabilească reguli de excludere reciprocă.

(13)       Articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede o măsură de sprijin pentru restructurarea și reconversia podgoriilor. În special, articolul 11 alineatul (3) paragraful al doilea din regulamentul menționat prevede că sprijinul pentru restructurarea și reconversia podgoriilor nu are ca obiect înlocuirea obișnuită a podgoriilor care au ajuns la finalul ciclului lor natural de viață.

(14)       De asemenea, statele membre pot să adopte norme privind suprafețele minime ale parcelelor vizate, pentru a se asigura că sistemul are un efect real asupra potențialului de producție.

(15)       Pentru aplicarea articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, statele membre dispun de o marjă largă de apreciere referitoare la domeniul detaliat de aplicare și la nivelul sprijinului, în special prin plata unor sume forfetare, prin fixarea limitelor maxime de sprijin pe hectar și prin modularea sprijinului pe bază de criterii obiective, în limitele regulilor stabilite în titlul II capitolul I din regulamentul respectiv și ale normelor de aplicare a acestora. Cu toate acestea, este necesară stabilirea unor reguli comune. Ar trebui stabilite măsuri și prevăzute termene pentru executarea și monitorizarea adecvată a acestor reguli. Regulile respective ar trebui să se aplice, de asemenea, utilizării drepturilor de replantare care urmează defrișării prevăzute în proiect, pentru a permite acordarea unui sprijin mai consistent, ținând seama de costurile mai mari suportate.

(16)       Pentru a permite verificarea, plata sprijinului trebuie să intervină în mod normal după realizarea unei măsuri specifice sau a setului complet de măsuri. Cu toate acestea, plata poate fi efectuată înainte de executarea unei măsuri sau a setului complet de măsuri, cu condiția constituirii unei garanții de executare a măsurii.

(17)       Ar trebui stabilite dispoziții detaliate privind participarea la finanțarea sistemului de restructurare și reconversie. Trebuie adoptate măsuri pentru a se garanta utilizarea eficientă a fondurilor rezervate sistemului, în special dispoziții privind plățile în avans.

 

(1) JO L 3, 5.1.2008, p. 1.

(2) JO L 277, 21.10.2005, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 146/2008 (JO L 46, 21.2.2008, p. 1).

(18)       Articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede o nouă măsură de sprijin pentru recoltarea în stare verde. În temeiul principiului subsidiarității, statele membre ar trebui să fie responsabile pentru modalitățile administrative de aplicare a procedurii pentru recoltarea în stare verde. Statele membre ar trebui să aibă libertatea de a stabili data până la care producătorii trebuie să încheie operațiunile, astfel încât să dispună de suficient timp pentru controlul necesar înainte de efectuarea plăților, având în vedere constrângerile de timp și proximitatea perioadei de recoltare.

(19)       Ținând seama de fondurile investite în sistemul de recoltare în stare verde, ar trebui prevăzută verificarea periodică la fața locului a zonelor în cauză după executare. Această verificare trebuie să constate distrugerea totală a strugurilor și să se asigure că cerințele în materie de protecție a plantelor și a mediului sunt respectate în mod corespunzător. În scopul efectuării verificării, plata primei ar trebui efectuată după ce s-a verificat realizarea recoltării în stare verde.

(20)       De asemenea, ar trebui stabilite niveluri maxime ale sprijinului pentru a garanta că sprijinul respectiv nu devine un debușeu alternativ permanent pentru produse în locul introducerii lor pe piață.

(21)       Articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede o nouă măsură de sprijin pentru constituirea unor fonduri mutuale. Este necesar să se stabilească norme de aplicare a acestei măsuri noi. Pe cât posibil, aceste norme ar trebui să garanteze flexibilitate și aplicarea rapidă a acestor măsuri în situații de criză și, prin urmare, ar trebui să permită statelor membre și organizațiilor de producători să ia decizii. Cu toate acestea, este necesar să se prevină abuzurile și să se stabilească limite, inclusiv în termeni financiari. Ar trebui prevăzute plafoane ale ajutorului mai ridicate pentru noile state membre, deoarece gradul de organizare a producătorilor din aceste state este, în general, mai scăzut decât în alte state membre.

(22)       Articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede o nouă măsură de sprijin pentru asigurarea recoltei. Este necesar să se stabilească norme de aplicare a acestei măsuri noi. Pe cât posibil, aceste norme ar trebui să garanteze flexibilitate. Cu toate acestea, este necesar să se prevină abuzurile și să se stabilească limite, inclusiv în termeni financiari.

(23)       Articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede o nouă măsură de sprijin pentru investiții corporale și necorporale în întreprinderi. Este necesar să

se stabilească norme de aplicare a acestei măsuri noi, în mod coerent cu aceeași măsură prevăzută în cadrul dezvoltării rurale. Ar trebui să se stabilească tipurile de investiții eligibile, inclusiv cele destinate dezvoltării de noi produse, procese și tehnologii, și să se fixeze cuantumurile indicative ale costurilor eligibile.

(24)       Articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede o măsură de sprijin pentru distilarea subproduselor. Este necesar să se stabilească norme de aplicare a acestei măsuri noi, în special condiții pentru eliminarea subproduselor, precum și scopul și plafonul ajutorului pentru distilarea tescovinei, a vinului și a drojdiei.

(25)       Articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede o măsură tranzitorie de sprijin pentru distilarea alcoolului alimentar. Este necesar să se stabilească norme de aplicare a acestei măsuri noi, în special scopul și eventualele ajustări ale ajutorului.

(26)       Articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede o măsură tranzitorie de sprijin pentru distilarea de criză. Este necesar să se stabilească norme de aplicare a acestei măsuri, în special procedura și modalitățile de acordare a ajutorului, precum și criteriile care trebuie luate în considerare la stabilirea sumei ajutorului.

(27)       Articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede o măsură tranzitorie de sprijin pentru utilizarea mustului pentru îmbogățire. Este necesar să se stabilească norme de aplicare a acestei măsuri, în special scopul și plafonul ajutorului, și să se prevadă controale specifice ale produsului utilizat pentru creșterea tăriei alcoolice.

(28)       Pentru a asigura monitorizarea aplicării titlului II din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 și a bunei gestionări a pieței, este esențial să se pună la dispoziția Comisiei datele necesare referitoare la realizarea programelor de sprijin. În acest context, este necesară stabilirea detaliată a informațiilor pe care trebuie să le conțină rapoartele și evaluările programelor de sprijin pentru a evalua eficiența acestora.

(29)       Ar trebui aplicate regulile generale privind disciplina bugetară, în special cele aplicabile declarațiilor incomplete sau incorecte din partea statelor membre, în completarea regulilor specifice stabilite de prezentul regulament.

(30)       Este necesar ca detaliile de administrare financiară a sistemului să fie reglementate de normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (1).

 

(1) JO L 209, 11.8.2005, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1437/2007 (JO L 322, 7.12.2007, p. 1).

(31)       Articolul 76 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede că, pentru sucul de struguri și mustul pentru care aplicarea taxelor vamale depinde de prețul de import al produsului, valoarea efectivă a acestui preț se verifică fie prin controlarea fiecărui lot, fie prin aplicarea unei valori forfetare la import. Caracteristicile actuale ale regimului de import de suc și must de struguri în Comunitate, în special caracterul neregulat al acestor importuri din punctul de vedere al volumului, frecvenței, locurilor de unde se face importul și originii acestor produse nu permit calcularea unei valori forfetare reprezentative la import pentru reflectarea prețului efectiv la import. În aceste condiții, prețul ar trebui verificat pentru fiecare lot.

(32)       Prețul de import pe baza căruia produsele importate sunt clasificate în Tariful Vamal Comun ar trebui să fie egal cu prețul FOB al acelor produse la care se adaugă costul asigurării și al transportului la locul de intrare pe teritoriul vamal al Comunității.

(33)       Articolul 82 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede că produsele importate prevăzute la articolul respectiv trebuie să fie însoțite de un certificat și de un buletin de analiză eliberate de un organism sau de un serviciu desemnat de țara terță din care sunt exportate produsele. Este necesar să se stabilească cerințele pe care trebuie să le respecte buletinul de analiză.

(34)       Pentru a simplifica controalele, ar trebui să se prevadă eliminarea certificatului și a buletinului de analiză în cazul produselor importate din țări terțe în cantități mici și ambalate în recipiente de capacitate mică.

(35)       Pentru armonizare, scutirea de obligația de a prezenta un certificat și un buletin de analiză pentru produsele vitivinicole importate în Comunitate ar trebui să fie aliniată la normele vamale referitoare la scutire și la regimurile aplicabile documentelor ce însoțesc transporturile de produse vitivinicole în interiorul Comunității.

(36)       Procedurile informatizate înlocuiesc treptat introducerea manuală a datelor în diferite sectoare administrative. Prin urmare, ar trebui să fie posibilă utilizarea de metode informatice și electronice la întocmirea și utilizarea V I

1 și V I 2.

(37)       Unele țări terțe, care dispun de un sistem eficient de inspecție a propriilor producători de vin, aplicat de către organismele sau serviciile lor menționate la articolul 82 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, și-au exprimat interesul față de posibilitatea

ca producătorii înșiși să fie autorizați să emită certificate și buletine de analiză. Pentru a se facilita comerțul cu aceste țări terțe, cu condiția ca respectivele țări să fi încheiat cu Comunitatea angajamente ce includ clauze referitoare la o cooperare mai strânsă privind prevenirea fraudei și ca ele să mențină relații comerciale bune cu Comunitatea, este oportun să se autorizeze ca documentele emise de producătorii înșiși să fie considerate drept documente emise de organismele sau serviciile menționate din țările terțe într-o manieră similară cu cea deja autorizată pentru vinurile originare din Comunitate. În astfel de cazuri, ar trebui să se ofere asigurări corespunzătoare și să se exercite un control corespunzător asupra eliberării unor astfel de documente.

(38)       Listele care conțin numele și adresele agențiilor și ale laboratoarelor autorizate în țări terțe să întocmească certificatele și buletinele de analiză ar trebui să fie făcute publice, pentru ca autoritățile din Comunitate, care supraveghează importul de produse vitivinicole, să poată efectua, dacă este cazul, controalele necesare.

(39)       Pentru a facilita controalele autorităților competente ale statelor membre, ar trebui stabilite forma și, după caz, conținutul certificatelor și al buletinelor de analiză, precum și cerințele referitoare la utilizarea acestora.

(40)       Certificatul și, după caz, buletinul de analiză pentru fiecare lot de produs importat ar trebui să fie verificate pentru a se preveni fraudele. În acest scop documentul (documentele) trebuie să însoțească fiecare lot până când acesta ajunge sub control comunitar.

(41)       Pentru a se ține seama de practicile comerciale, în cazul în care un lot de vin este divizat, ar trebui ca autoritățile competente să fie împuternicite să dispună întocmirea, sub directa lor supraveghere, a unor extrase ale certificatelor și buletinelor de analiză care să însoțească fiecare lot rezultat din divizare.

(42)       Având în vedere necesitatea de a asigura protecția eficientă și rapidă a consumatorului, este esențial să se prevadă posibilitatea de a suspenda noile dispoziții în eventualitatea unei fraude sau a unui risc pentru sănătatea consumatorului.

(43)       De asemenea, ar trebui stabilite norme simple privind documentele necesare pentru importuri dintr-o țară terță, alta decât țara de origine a produsului vitivinicol, în cazul în care produsul nu a fost supus unei transformări substanțiale.

(44)       Ar trebui simplificate sarcinile exportatorilor și ale autorităților, prin prevederea unei declarații, care să fie inclusă în documentul V I 1 și care să menționeze că alcoolul adăugat în vinurile licoroase și în vinurile alcoolizate pentru distilare este de origine vinicolă, fără să fie necesar un document separat pentru această declarație. Din același motiv, ar trebui ca documentul V I 1 să servească drept certificat care să ateste denumirea de origine cerută pentru importul de vinuri eligibile pentru reduceri tarifare. Cu toate acestea, în cazul anumitor vinuri, nu este necesar certificatul sau buletinul de analiză, cu condiția să se prezinte un certificat de atestare a denumirii de origine. Ar trebui să se permită utilizarea documentului V I 1 pentru a certifica denumirea de origine a vinurilor licoroase menționate, nefiind necesară completarea rubricii referitoare la buletinul de analiză.

(45)       Pentru importurile de vin din cadrul concesiunilor prevăzute în acordurile cu anumite țări terțe este necesară prezentarea de certificate de atestare eliberate de organisme oficiale sau organisme recunoscute oficial de ambele părți contractante și menționate în listele întocmite în comun, care să ateste că vinul respectiv îndeplinește condițiile de acces la concesiuni.

(46)       Statele membre ar trebui să transmită Comisiei listele organismelor oficiale sau recunoscute oficial propuse în vederea eliberării acestor atestate, astfel încât Comisia să poată întocmi și face schimb de astfel de liste cu țările terțe în cauză. Pentru a facilita atribuțiile acestor organisme, listele ar trebui întocmite într-o formă adecvată și pe un suport adecvat.

(47)       Articolele 85 și 86 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevăd procedurile aplicabile în cazul plantărilor ilegale. Este necesar să se precizeze norme privind sancțiunile aplicabile producătorilor care nu respectă noile obligații de regularizare și de defrișare în cazul podgoriilor plantate fără drepturi de plantare corespunzătoare înainte de 1 septembrie 1998 și privind informațiile care trebuie transmise Comisiei de către statele membre în acest sens. Fără a aduce atingere sancțiunilor anterioare impuse de statele membre, sancțiunile aplicabile pentru nerespectarea obligației de defrișare a suprafețelor plantate ilegal ar trebui să fie suficient de mari pentru a-i determina pe producători să respecte obligația. Prin urmare, sancțiunea ar trebui să fie echivalentă cu cel puțin dublul valorii medii a primei de defrișare.

(48)       În conformitate cu articolul 87 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, trebuie solicitată dovada nepunerii în circulație ori de câte ori circulația produselor obținute dintr-o podgorie plantată ilegal este autorizată doar în scopul distilării. În scopul întăririi controlului, modurile autorizate de nepunere în circulație ar trebui limitate la trei cazuri, respectiv livrarea pentru distilare sau recoltarea în stare verde pe cheltuiala producătorului în cauză sau consumul familial, dacă suprafața totală a podgoriei producătorului nu depășește 0,1 hectare. Este oportun să se stabilească un termen pentru prezentarea contractelor de distilare prevăzute în articolul respectiv. Pentru a permite organizarea eficientă a controlului, producătorii care desfășoară activități de recoltare în stare verde ar trebui să informeze în timp util autoritățile competente cu privire la intențiile lor. În scopul unei mai bune controlabilități, statele membre ar trebui să poată impune producătorilor notificarea prealabilă a modului de nepunere în circulație pe care intenționează să-l aplice și, de asemenea, să limiteze și mai mult alegerea producătorilor în ceea ce privește modurile posibile de nepunere în circulație.

(49)       Pentru a asigura o utilizare corectă și controlabilă a bugetului comunitar, ar trebui prevăzute sancțiuni cu consecințe financiare în cazul în care statele membre nu respectă obligațiile privind transmiterea informațiilor referitoare la plantările ilegale.

(50)       Articolul 91 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede acordarea de drepturi de plantare nouă în cazul măsurilor de consolidare a terenului sau al măsurilor de expropriere din motive de utilitate publică. Drepturile de plantare nouă nu trebuie să depășească necesarul pentru plantarea unei suprafețe echivalente cu 105 % din cea pierdută de către producători ca rezultat al măsurilor menționate, pentru a nu se compromite interdicția referitoare la plantări prevăzută la articolul 90 alineatul (1) din regulamentul respectiv.

(51)       Articolul 91 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede, de asemenea, acordarea de drepturi de plantare nouă în cazul experimentelor și al culturilor de viță-de-vie pentru altoi. Suprafețele plantate în urma acordării drepturilor de plantare nouă ar trebui să fie utilizate doar în scopurile prestabilite, iar produsele vitivinicole obținute din strugurii provenind de pe aceste suprafețe nu ar trebui comercializate. Ar trebui permisă continuarea experimentelor și a culturilor de viță-de-vie pentru altoi în curs de desfășurare, în temeiul normelor în vigoare.

(52)       De asemenea, articolul 91 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede acordarea de drepturi de plantare nouă pentru suprafețele ale căror produse vitivinicole sunt destinate exclusiv consumului familiei viticultorului. Totuși, această dispoziție ar putea determina uneori o sarcină administrativă excesivă, dat fiind numărul mare de astfel de cazuri în anumite state membre. În consecință, statele membre ar trebui să fie autorizate, de asemenea, să permită existența unor astfel de suprafețe, chiar dacă pentru acestea nu au fost acordate drepturi de plantare, cu condiția ca suprafețele în cauză să fie de dimensiuni reduse, pentru a nu afecta echilibrul pieței, iar viticultorul să nu fie angajat în producția de vinuri destinate comercializării. Suprafețele și producătorii în cauză ar trebui să facă obiectul unei monitorizări adecvate și al unor sancțiuni, inclusiv defrișarea suprafețelor, în caz de încălcare a dispozițiilor.

(53)       Nu se acordă niciun drept de replantare pentru suprafețele care au făcut obiectul defrișării obligatorii ca urmare a încălcării dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 479/2008. De asemenea, nu se acordă drepturi de replantare pentru suprafețele defrișate pentru care drepturile de plantare nouă au fost acordate în alte scopuri decât producția comercială de vin.

(54)       Articolul 92 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede acordarea drepturilor de replantare producătorilor care se angajează să defrișeze în viitor o suprafață plantată cu viță-de-vie. Un astfel de drept este acordat numai dacă producătorul în cauză nu deține suficiente drepturi de plantare pentru a planta o suprafață corespunzătoare suprafeței pe care intenționează să o defrișeze. Acordarea de drepturi de replantare pe baza unui angajament asumat ar trebui să fie însoțită de constituirea unei garanții de execuție în ceea ce privește angajamentul de defrișare. Pe durata perioadei de coexistență a unei suprafețe nou-plantate cu o suprafață de defrișat, pentru a nu fi afectat echilibrul pieței, doar una dintre suprafețe va beneficia de autorizația de a produce vin destinat comercializării.

(55)       Articolul 93 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede crearea sau păstrarea rezervelor naționale și/sau regionale în vederea ameliorării gestionării potențialului de producție. Pentru a nu fi afectat echilibrul pieței, transferul de drepturi prin sistemul de rezervă nu trebuie să determine o creștere globală a potențialului de producție pe teritoriul statelor membre. O interdicție asemănătoare de creștere a potențialului de producție a fost prevăzută deja la articolul 92 alineatul (5) din regulamentul menționat, în cazul transferului de drepturi între exploatații. În aceste situații, statele membre pot să aplice un coeficient de reducere la transferul drepturilor.

(56)       Articolul 93 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede că statele membre nu sunt obligate să aplice sistemul de rezervă dacă pot dovedi că pe tot teritoriul lor există un sistem eficient de gestionare a drepturilor de plantare. În această situație, un stat membru poate să prevadă aplicarea sistemului de rezervă în anumite părți ale teritoriului său și un alt sistem în altele. Statele membre care doresc să recurgă la opțiunea prevăzută la articolul menționat ar trebui să poată face dovada existenței unui astfel de sistem și să demonstreze necesitatea eventualelor derogări de la dispozițiile titlului V capitolul I din regulamentul respectiv.

(57)       Articolul 90 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede că statele membre pot decide să mențină interdicția de plantare a viței-de-vie care produce soiuri de struguri de vinificație până la 31 decembrie 2018. Este oportun să se prevadă ca statele membre care intenționează să facă uz de această posibilitate să comunice acest lucru Comisiei în timp util.

(58)       Articolul 100 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede acordarea primei de defrișare numai pentru suprafețele care sunt întreținute. Pentru a permite autorităților să verifice dacă o suprafață este întreținută în mod corespunzător, ar trebui să se prevadă, în afară de controalele obligatorii la fața locului, obligația de a prezenta elemente de probă privind producția podgoriei în cauză. Acestea ar trebui să conțină declarații de recoltă pentru anii anteriori sau, în cazul în care declarația de recoltă nu este disponibilă din motive întemeiate, alte elemente prevăzute de statele membre în acest scop, care au verificat cu rigurozitate fiabilitatea acestora.

(59)       În conformitate cu articolul 104 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 statele membre pot exclude de la defrișare suprafețele situate la munte sau pe pantele abrupte. Această excludere ar trebui să vizeze terasele amenajate atunci când, din cauza pantei abrupte, cultivarea fără aceste terase ar fi prea dificilă sau ar provoca probleme grave de eroziune. Este oportun să se stabilească criterii pentru suprafețele care ar putea face obiectul unor astfel de excluderi, pe baza unor standarde profesionale general acceptate. De asemenea, în conformitate cu articolul 104 alineatele (5) și (6) din regulamentul respectiv, statele membre pot exclude, de asemenea, zonele în care există un risc legat de protecția mediului și Grecia poate să excludă zonele plantate cu viță-de-vie din insulele din Marea Egee și din Insulele Ionice grecești, cu excepția insulelor Creta și Eubeea. Aceste excluderi ar trebui să fie bine justificate și comunicate periodic Comisiei.

(60)       Având în vedere experiența dobândită ca urmare a aplicării măsurii anterioare de abandonare definitivă, ar trebui reținut sistemul baremelor care se aplică regimului de prime. Noile bareme ale primei de defrișare sunt legate de baremele primei care se aplicau înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 și la care se adaugă + 20 % în 2009, + 10 % în 2010 și 0 % în 2011.

(61)       În temeiul principiului subsidiarității, statele membre ar trebui să fie responsabile pentru modalitățile administrative de aplicare a procedurii pentru acordarea primei de defrișare. Statele membre ar trebui să aibă libertatea de a stabili data până la care producătorii trebuie să ducă la îndeplinire operațiunea de defrișare, astfel încât să dispună de suficient timp pentru controlul necesar înainte de efectuarea plăților, care trebuie să aibă loc până la 15 octombrie.

(62)       Pentru a permite utilizarea eficientă a fondurilor rezervate măsurii de defrișare, statele membre ar trebui să prevadă un sistem care să le permită să verifice dacă cererile de primă sunt bine justificate și însoțite, după caz, de un angajament scris al producătorului și obligația de a suporta costurile de examinare a cererii, în cazul în care acesta își retrage cererea fără motiv justificat în mod corespunzător. Statele membre ar trebui să poată să prevadă că producătorul în cauză suportă costurile aferente examinării cererii.

(63)       În scopul efectuării verificării, plata primei ar trebui efectuată după operațiunea de defrișare.

(64)       Articolul 104 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prevede posibilitatea statelor membre de a decide respingerea tuturor cererilor ulterioare în cadrul schemei de defrișare pe teritoriul său sau într-o anumită regiune atunci când totalitatea suprafețelor defrișate atinge 8 % sau, respectiv, 10 %. Este oportun să se solicite statelor membre să comunice Comisiei orice decizie în acest sens.

(65)       Pentru a asigura monitorizarea aplicării titlurilor II și V din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 și a bunei gestionări a pieței, este imperativ ca Comisia să primească datele necesare referitoare la potențialul de producție. În acest context, este necesar să se precizeze informațiile care trebuie reunite în inventarul menționat la articolul 109 din regulamentul respectiv.

(66)       Pentru a crea o bază mai uniformă pentru plățile cu titlu de sprijin acordat pentru restructurarea și reconversia podgoriilor, recoltarea în stare verde și cu titlu de primă de defrișare, este oportun să se stabilească, la nivel comunitar, reguli privind măsurarea suprafețelor care să permită să se determine suprafețele plantate cu viță-de-vie.

(67)       Este necesară stabilirea unor măsuri privind controalele necesare pentru a se asigura aplicarea corectă a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 și a prezentului regulament, precum și sancțiunile aferente aplicabile neregulilor identificate. Aceste măsuri ar trebui să includă atât controale și sancțiuni specifice stabilite la nivel comunitar, cât și controale și sancțiuni naționale suplimentare. Controalele și sancțiunile ar trebui să fie disuasive, eficiente și proporționale.

(68)       Orice control legat de potențialul de producție ar trebui să se bazeze în primul rând pe registrul culturilor de vițăde-vie.

(69)       Ținând seama de importanța controlului potențialului de producție și de fondurile investite în schema de defrișare, ar trebui prevăzută verificarea periodică la fața locului a zonelor în cauză atât înainte, cât și după defrișare. Cu toate acestea, statele membre care dispun de un instrument grafic fiabil și de informații actualizate cu privire la zona în cauză ar putea să efectueze, înainte de defrișare, un control administrativ. În ceea ce privește controlul după defrișare, teledetecția poate fi utilizată pentru a verifica dacă culturile de viță-de-vie au fost defrișate efectiv și, prin urmare, ar trebui să se permită utilizarea sa în această etapă (ex post) a controlului. Date fiind dificultățile de calculare a zonei

prin teledetecție, această metodă ar trebui să fie autorizată numai în cazul defrișării de parcele întregi de viță-de-vie sau dacă rezoluția teledetecției este mai mare sau egală cu 1m2. În orice caz, cel puțin unul dintre controale, înainte sau după defrișare, trebuie efectuat la fața locului.

(70)       În vederea aplicării uniforme a dispozițiilor din sectorul vitivinicol, ar trebui adoptate norme pentru stabilirea procedurilor de control în vigoare la nivel național și comunitar, pe de o parte, și pentru asigurarea colaborării directe între organismele responsabile pentru controalele în sectorul vitivinicol, pe de altă parte.

(71)       Ar trebui stabilite normele care să reglementeze modul în care organismele naționale și Comisia își acordă reciproc asistență pentru a asigura aplicarea corectă a normelor în sectorul vitivinicol. Aceste norme nu ar trebui să împiedice aplicarea dispozițiilor specifice cu privire la cheltuielile comunitare, în materie penală sau la sancțiunile administrative la nivel național.

(72)       Statele membre ar trebui să asigure eficiența activității organismelor responsabile de controalele din sectorul vitivinicol. În acest scop, ele ar trebui să desemneze un organism de legătură cu Comisia. De asemenea, este vital ca operațiunile de control să fie coordonate între organismele competente din toate statele membre în care controalele din sectorul vitivinicol au fost repartizate între mai multe organisme competente.

(73)       Pentru o aplicare uniformă a normelor la nivel comunitar, statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru a asigura că personalul organismelor competente are autoritatea de investigație necesară pentru a garanta respectarea normelor.

(74)       Interdependența piețelor din sectorul vitivinicol este reflectată de evoluția comerțului între statele membre, în special de creșterea constantă a numărului de societăți internaționale active în acest sector, și de posibilitatea oferită de normele de gestionare a sectorului de a desfășura sau transfera operațiuni, asistate sau nu, în alt loc decât cel din care provine produsul. O asemenea situație impune o și mai bună armonizare a metodelor de control și o colaborare mai strânsă între diferitele organisme responsabile de controale.

(75)       În scopul colaborării eficiente între statele membre în aplicarea normelor pentru sectorul vitivinicol, organismele competente din statele membre ar trebui să poată stabili, la cerere, legături cu organismele competente dintr-un alt stat membru. Trebuie stabilite norme de reglementare a acestor legături și a asistenței reciproce.

(76)       Având în vedere complexitatea anumitor chestiuni, precum și urgența rezolvării lor, este esențial ca un organism competent care solicită asistență să poată avea, de acord cu un alt organism competent, agenți autorizați desemnați de organismul respectiv să asiste la desfășurarea investigațiilor.

(77)       În cazul unui risc grav de fraudă sau în caz de fraudă care afectează unul sau mai multe state membre, diferitele organisme în cauză trebuie să poată pune în mod automat în aplicare o procedură de asistență fără solicitare expresă.

(78)       Având în vedere natura informațiilor schimbate în temeiul prezentului regulament, acestea ar trebui să intre în regimul de confidențialitate profesională.

(79)       Regulamentul (CE) nr. 2729/2000 instituie o bancă de date de analize la Centrul Comun de Cercetare (JRC) pentru a contribui la armonizarea controalelor analitice pe teritoriul Comunității și pentru a centraliza probele prelevate pentru analize și rapoartele statelor membre.

(80)       Utilizarea metodelor de referință de analiză izotopică va asigura un control mai eficient al îmbogățirii produsului vitivinicol și descoperirea adaosului de apă în astfel de produse sau, folosind rezultatele analizei caracteristicilor izotopice ale acestor produse, se va putea verifica dacă acestea sunt conforme cu originea indicată în denumirea lor. Pentru a facilita interpretarea rezultatelor acestor analize, ar trebui să se poată compara aceste rezultate cu cele obținute anterior, folosindu-se aceleași metode în cursul analizei unor produse cu caracteristici similare și cu origine și metode de producție autentificate.

(81)       Analiza izotopică a vinului sau a produselor derivate din vin se efectuează prin aplicarea metodelor de analiză de referință menționate la articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

(82)       Pentru a facilita interpretarea rezultatelor obținute în urma analizelor efectuate în laboratoarele comunitare prevăzute cu aparatură adecvată și pentru a garanta comparabilitatea rezultatelor obținute în astfel de laboratoare, ar trebui stabilite norme unitare pentru colectarea eșantioanelor de struguri și pentru vinificarea și depozitarea acestora.

(83)       Pentru a garanta calitatea și comparabilitatea datelor analitice, în laboratoarele desemnate de statele membre ar trebui să se aplice un sistem recunoscut de standarde de calitate în vederea efectuării analizei izotopice a eșantioanelor pentru banca de date.

(84)       Analiza izotopică este o metodă de analiză utilizată pentru a controla și a lupta împotriva fraudei în sectorul vitivinicol și care necesită cunoștințe științifice

și un echipament tehnic deosebit de specific. Majoritatea statelor membre care au aderat la Comunitate în 2004 și în 2007 nu sunt echipate pentru a aplica această metodă. Pentru a asigura o aplicare uniformă a procedurilor de control, Centrul Comun de Cercetare ar trebui să efectueze analizele pentru statele membre respective până când acestea vor dispune de echipamentul complet și de competența necesară executării acestei atribuții.

(85)       Analizele izotopice ale produselor din sectorul vitivinicol și interpretarea rezultatelor acestora sunt operațiuni de finețe și, pentru a se putea efectua interpretarea uniformă a rezultatelor acestor analize, ar trebui ca banca de date a JRC să fie accesibilă laboratoarelor oficiale care aplică această metodă de analiză și, la cerere, altor organisme oficiale din statele membre, cu respectarea principiilor privind protecția datelor personale.

(86)       Regulamentul (CE) nr. 2729/2000 cuprinde norme privind colectarea eșantioanelor care trebuie expediate unui laborator oficial dintr-un alt stat membru, precum și norme comune pentru prelevarea eșantioanelor care urmează a fi analizate prin metode izotopice. Ar trebui să se preia aceste norme, iar prelevarea de eșantioane pentru banca de date a Comunității ar trebui considerată o etapă din procedura de prelevare a eșantioanelor de produse vitivinicole în cadrul colaborării directe între organisme.

(87)       Pentru a garanta natura obiectivă a controalelor, funcționarii unui organism competent al unui stat membru ar trebui să poată solicita organismului competent dintrun alt stat membru să efectueze prelevarea eșantioanelor. Funcționarul care face această solicitare ar trebui să aibă acces la eșantioanele prelevate și să poată specifica laboratorul unde acestea urmează să fie analizate.

(88)       Ar trebui stabilite norme detaliate pentru ca prelevarea de eșantioane să facă parte în mod oficial din colaborarea între organismele competente din statele membre, precum și norme pentru utilizarea acestor eșantioane. Aceste norme ar trebui să garanteze că eșantioanele sunt reprezentative și că există posibilitatea verificării rezultatelor analizelor oficiale în întreaga Comunitate.

(89)       Pentru a simplifica administrarea cheltuielilor legate de prelevarea și de expedierea eșantioanelor, de analiză și de testarea organoleptică, precum și de angajarea serviciilor unui expert, ar trebui stabilit, ca principiu, că aceste cheltuieli urmează a fi suportate de organismul care a comandat prelevarea eșantioanelor sau serviciile expertului.

(90)       Ar trebui specificată forța probantă a constatărilor rezultate din controalele efectuate în temeiul prezentului regulament.

(91)       Pentru a garanta buna desfășurare a controalelor și a prelevării de eșantioane de struguri din podgorii, ar trebui adoptate dispoziții care să împiedice părțile interesate să obstrucționeze controalele care le vizează și să le oblige să faciliteze prelevarea de eșantioane și să furnizeze informațiile cerute în conformitate cu prezentul regulament.

(92)       Ar trebui prevăzute dispoziții privind tipul, formatul și mijloacele de comunicare necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament. Acestea ar trebui să includă transmiterea informațiilor de la statele membre către Comisie.

(93)       Pentru a asigura o utilizare corectă și controlabilă a bugetului comunitar, trebuie prevăzute sancțiuni cu consecințe financiare în cazul în care statele membre nu respectă obligațiile privind transmiterea informațiilor.

(94)       Informațiile necesare pentru controlul și auditul aplicării dispozițiilor prezentului regulament ar trebui să fie păstrate de statele membre, pe o perioadă corespunzătoare, pentru inspecție.

(95)       Plățile efectuate în temeiul titlului II și al titlului V din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 ar trebui să fie vărsate integral beneficiarilor. Pentru a evita sarcina administrativă inutilă, statele membre ar trebui să fie autorizate să plătească producătorilor ajutorul pentru asigurare prin intermediul societăților de asigurare, cu respectarea anumitor condiții.

(96)       Ar trebui să se prevadă dispoziții pentru soluționarea cazurilor de comitere a unor erori evidente și de forță majoră, precum și a altor circumstanțe excepționale, pentru a garanta aplicarea unui tratament egal producătorilor. Ar trebui prevăzute norme pentru situații create în mod artificial, pentru a evita obținerea vreunui beneficiu care derivă din acestea.

(97)       Ar trebui prevăzute dispoziții pentru a facilita tranziția de la sistemul anterior la noul sistem stabilit în prezentul regulament și punerea în aplicare a dispozițiilor tranzitorii stabilite la articolul 128 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

(98)       Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis un aviz în termenul stabilit de

președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I

DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

Articolul 1

Domeniul de aplicare și utilizarea termenilor

(1) Prezentul regulament stabilește normele de aplicare a următoarelor dispoziții ale Regulamentul (CE) nr. 479/2008:

(a)   măsuri de sprijin (titlul II);

(b)   comerțul cu țări terțe (titlul IV);

(c)   potențialul de producție (titlul V);

(d)   inventarul prevăzut la articolul 109; (e) controalele în sectorul vitivinicol (articolul 117); și

(f) măsurarea suprafețelor prevăzută la articolul 121 litera (c). Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării:

(a)   dispozițiilor specifice referitoare la relațiile dintre statele membre în lupta împotriva fraudelor din sectorul vitivinicol, în măsura în care acestea facilitează aplicarea prezentului regulament;

(b)   normelor legate de:

(i)    procedurile penale sau de asistență reciprocă între statele membre la nivel juridic în materie penală;

(ii)   procedurile privind sancțiunile administrative.

(2) Termenii utilizați în Regulamentul (CE) nr. 479/2008 au același sens atunci când sunt utilizați în prezentul regulament.

TITLUL II

PROGRAME DE SPRIJIN

CAPITOLUL I

Procedura de depunere a programelor

Articolul 2

Prima depunere a programelor de sprijin

(1)                 Depunerea proiectului de program de sprijin menționat la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 se referă la cinci exerciții financiare ale perioadei 2009-2013.

Statele membre transmit Comisiei, prin mijloace electronice, proiectul lor de program de sprijin, folosind modelul prevăzut în anexa I la prezentul regulament.

Statele membre transmit Comisiei, de asemenea, planificarea financiară pentru proiectul de program de sprijin menționat primul paragraf, prin intermediul formularului prevăzut în anexa II.

(2)                 Statele membre notifică Comisiei legislația aplicabilă proiectelor de programe de sprijin menționate la alineatul (1), după adoptarea sau modificarea acesteia.

(3)                 Statele membre care decid să transfere întreaga sumă a pachetului financiar național către sistemul de plăți unice începând cu exercițiul financiar 2010 și pentru întreaga perioadă menționată în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 479/2008 depun formularul prevăzut în anexa II la prezentul regulament, după ce au completat în mod corespunzător linia aferentă, în mod obligatoriu înainte de 30 iunie 2008.

(4)                 Statele membre care decid să depună un program de sprijin cuprinzând particularități regionale pot să depună, de asemenea, informații privind fiecare regiune, prin intermediul formularului prevăzut în anexa III la prezentul regulament.

(5)                 Statele membre își asumă responsabilitatea pentru cheltuielile care intervin între data la care programul lor de sprijin parvine Comisiei și data aplicabilității acestuia în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

Articolul 3

Modificările programelor de sprijin

(1)                 Programele revizuite menționate la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 sunt prezentate Comisiei prin intermediul formularului prevăzut în anexa I la prezentul regulament, însoțit, după caz, de planificarea financiară revizuită, folosind formularul prevăzut în anexa IV la prezentul regulament.

Statele membre menționate la articolul 5 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 nu trebuie să depună formularul prevăzut în anexa IV.

Statele membre își asumă responsabilitatea pentru cheltuielile care intervin între data la care programul lor de sprijin revizuit parvine Comisiei și data aplicabilității acestuia în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

(2)                 Cu excepția cazurilor de măsuri de urgență adoptate în urma unor calamități naturale, modificările aduse programelor de sprijin se depun de cel mult două ori pe exercițiu financiar. În cazul în care un stat membru consideră că este necesar să își modifice programul de sprijin, acesta depune modificarea până la data de 1 martie sau de 30 iunie a fiecărui an, însoțită, după caz, de:

a)   versiunile actualizate ale programului de sprijin, folosind formularul prevăzut în anexa I, și ale planificării financiare, folosind formularul prevăzut în anexa IV;

b)   motivele modificărilor propuse.

Orice transfer privind măsura menționată la articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 se notifică înainte de data de 1 decembrie care precede anul calendaristic în care se aplică sistemul de plăți unice.

CAPITOLUL II

Măsuri eligibile

S e c ț i u n e a 1

P r o m o v a r e a p e p i e ț e l e ță r i l o r t e r ț e

Articolul 4

Operațiuni și piețe eligibile

Vinurile menționate la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 sunt eligibile pentru promovarea pe piețele țărilor terțe, cu condiția ca:

(a)   produsele să fie destinate consumului direct, pentru care există posibilitatea de a fi exportate sau posibilitatea deschiderii de noi piețe de desfacere în țările terțe vizate, și care prezintă o valoare adăugată ridicată;

(b)   originea produsului să fie precizată în cadrul operațiunii de informare sau de promovare, în cazul vinului, sub formă de indicație geografică;

(c)   operațiunea care beneficiază de sprijin să fie clar definită, precizându-se inclusiv produsele care pot fi luate în considerare, acțiunea de marketing și costul estimativ;

(d)   durata sprijinului pentru promovare și informare să nu depășească trei ani pentru un anumit beneficiar într-o anumită țară terță;

(e)   mesajele de informare și/sau de promovare se bazează pe calitățile intrinsece ale vinului și respectă legislația în vigoare în țările terțe pentru care sunt concepute;

(f)    beneficiarii să aibă o capacitate suficientă pentru a face față constrângerilor specifice ale comerțului cu țări terțe și să dispună de suficiente resurse pentru a asigura punerea în aplicare a măsurii în cel mai eficient mod cu putință. Statele membre verifică, în special, disponibilitatea produselor, în termeni de calitate și cantitate, astfel încât să fie acoperită cererea de pe piață pe termen lung după operațiunea de promovare.

Beneficiarii pot fi societăți private, organizații profesionale, organizații de producători, organizații intersectoriale sau organisme publice, dacă un stat membru decide astfel. În orice caz, statele membre nu desemnează un organism public ca beneficiar unic al măsurii de promovare.

Se acordă prioritate microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii în sensul Recomandării 2003/361/CE a Comisiei (1) și mărcilor colective.

Pentru a evita orice abuz în utilizarea sistemului, nu se permite, în general, modificarea elementelor menționate la literele (a) și (c) pe perioada acțiunilor care beneficiază de sprijin, cu excepția cazurilor în care se demonstrează că astfel de modificări permit o mai bună realizare a operațiunii.

Articolul 5

Procedura de selectare

(1) Statele membre stabilesc procedura de prezentare a cererilor, care prevede în special norme privind:

(a)   verificarea respectării cerințelor și a criteriilor stabilite la articolul 4;

(b)   termenele pentru prezentarea cererilor și pentru examinarea relevanței fiecărei acțiuni propuse;

 

(c)   normele care reglementează produsele în cauză și comercializarea acestora în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, dispozițiile naționale și specificațiile relevante;

(d)   normele care reglementează încheierea contractelor, inclusiv eventualele formulare standardizate, constituirea de garanții și dispozițiile privind plățile în avans;

(e)   normele pentru evaluarea oricărei acțiuni care beneficiază de sprijin.

(2) Statele membre selectează cererile ținând seama, în special, de următoarele criterii:

(a)   coerența strategiilor propuse cu obiectivele fixate;

(b)   calitatea acțiunilor propuse;

(c)   impactul estimat și succesul în ceea ce privește creșterea cererii pentru produsele în cauză;

(d)   asigurările conform cărora operatorii implicați sunt eficienți și au acces la capacitatea tehnică necesară, iar costul măsurii pe care aceștia preconizează să o pună în aplicare ei înșiși nu depășește prețurile normale de pe piață.

(3)                 După examinarea cererilor, statele membre selectează acele cereri care oferă cel mai bun raport calitate/preț și întocmesc o listă în limitele fondurilor disponibile, pe care o transmit Comisiei, folosind formularul prevăzut în anexa VIII, pentru a permite celorlalte state membre să fie informate și pentru a consolida coerența măsurii.

(4)                 Două sau mai multe state membre pot decide să se asocieze într-o operațiune de promovare comună. Acestea se angajează să contribuie la finanțare și convin asupra procedurilor de colaborare administrative destinate să faciliteze monitorizarea, punerea în aplicare și controlul.

(5)                 Statele membre se asigură că orice campanie care beneficiază de sprijin la nivel național sau regional este compatibilă cu măsurile finanțate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 3/2008 sau al Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 și cu cele finanțate în cadrul campaniilor naționale și regionale.

(6)                 Nu se acordă sprijin în temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 unei acțiuni care beneficiază de sprijin în temeiul articolului 20 litera (c) punctul (iii) din Regu-

 

(1) JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

 

lamentul (CE) nr. 1698/2005 sau în temeiul articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 3/2008.

 

(7)                 Statele membre pot să prevadă plata în avans a sprijinului, înainte de realizarea operațiunilor, cu condiția ca beneficiarul să fi constituit o garanție.