ORDIN nr. 119 din 19 mai 2010

ORDIN nr. 119 din 19 mai 2010

ordin_nr._119_din_19_mai_2010_400

ORDIN nr. 119 din 19 mai 2010

privind aprobarea Procedurii preliminare de înregistrare a cererilor de protecţie a noilor denumiri de origine, a indicaţiilor geografice şi a menţiunilor tradiţionale ale produselor vitivinicole la nivel naţional şi de modificare a condiţiilor specifice ale produselor vitivinicole obţinute într-o denumire de origine controlată sau o indicaţie geografică

EMITENT:     MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 31 mai 2010

 

 

    Văzând Referatul de aprobare nr. 391 din 8 martie 2010, întocmit de Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole,

    având în vedere:

    - prevederile <LLNK 12009  1408 20 302   8 60>art. 8 lit. j) şi s) din Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole;

    - dispoziţiile art. 73 paragraful 3 din <LLNK 832009R0607           30>Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al Comisiei din 14 iulie 2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a <LLNK 832008R0479           32>Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce priveşte denumirile de origine protejate şi indicaţiile geografice protejate, menţiunile tradiţionale, etichetarea şi prezentarea anumitor produse vitivinicole, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 193 din 24 iulie 2009,

    în temeiul prevederilor <LLNK 12010    25 20 302   7 53>art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

 

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aprobă Procedura preliminară de înregistrare a cererilor de protecţie a noilor denumiri de origine, a indicaţiilor geografice şi a menţiunilor tradiţionale ale produselor vitivinicole la nivel naţional şi de modificare a condiţiilor specifice ale produselor vitivinicole obţinute într-o denumire de origine controlată sau o indicaţie geografică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    Prezentul ordin creează cadrul juridic de aplicare a prevederilor art. 118f din <LLNK 832007R1234           32>Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP") publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 299 din 16 noiembrie 2007, astfel cum a fost modificat şi completat prin <LLNK 832009R0491           30>Regulamentul (CE) nr. 491/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 de modificare a <LLNK 832007R1234           34>Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 154 din 17 iunie 2009.

    ART. 3

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                Ministrul agriculturii

                şi dezvoltării rurale,

                   Mihail Dumitru

 

    Bucureşti, 19 mai 2010.

    Nr. 119.

 

 

    ANEXĂ

 

                         PROCEDURA PRELIMINARĂ

     de înregistrare a cererilor de protecţie a noilor denumiri de origine,

      a indicaţiilor geografice şi a menţiunilor tradiţionale ale produselor

      vitivinicole la nivel naţional şi de modificare a condiţiilor specifice

       ale produselor vitivinicole obţinute într-o denumire de origine

                  controlată sau o indicaţie geografică

 

    CAP. I

    Dispoziţii generale

 

    ART. 1

    (1) În înţelesul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

    a) denumire de origine -denumirea unei regiuni sau a unui loc specific, utilizată pentru a descrie un produs menţionat la alin. (2), care respectă următoarele cerinţe:

    (i) calitatea şi caracteristicile sale se datorează în mod esenţial sau exclusiv unui anumit mediu geografic cu factorii săi naturali şi umani;

    (ii) strugurii din care este produs provin exclusiv din această arie geografică;

    (iii) este produs în această arie geografică;

    (iv) este obţinut din soiuri de viţă-de-vie aparţinând speciei Vitis vinifera;

    b) indicaţie geografică - o indicaţie referitoare la o regiune sau un loc specific utilizat pentru a descrie un produs menţionat la alin. (2), care respectă următoarele cerinţe:

    (i) posedă o calitate, o reputaţie sau alte caracteristici specifice care pot fi atribuite zonei geografice respective;

    (ii) strugurii, în proporţie de cel puţin 85%, provin exclusiv din această arie geografică;

    (iii) este produs în această arie geografică;

    (iv) este obţinut din soiuri de viţă-de-vie aparţinând speciei Vitis vinifera sau unei încrucişări între Vitis vinifera şi alte specii din genul Vitis;

    c) menţiune tradiţională - o menţiune folosită în mod tradiţional pentru produsele menţionate la alin. (2) pentru a desemna:

    (i) faptul că produsul are o denumire de origine protejată sau o indicaţie geografică protejată în cadrul legislaţiei comunitare sau al legislaţiei naţionale;

    (ii) metoda de producere sau de maturare, calitatea, culoarea, tipul locului de provenienţă ori un eveniment deosebit legat de istoria produsului cu denumire de origine protejată sau cu indicaţie geografică protejată;

    d) cerere de protecţie - solicitarea scrisă adresată Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.) în vederea dobândirii protecţiei unei indicaţii geografice, denumiri de origine sau menţiuni tradiţionale;

    e) grup de producători/asociaţie de producători/organizaţie de producători - forma asociativă autorizată a producătorilor sau procesatorilor, indiferent de statutul lor juridic, situaţi în aceeaşi zonă geografică;

    f) producător individual - singurul producător din aria geografică delimitată pentru care se solicită protecţia;

    g) solicitant:

    (i) grupul de producători/asociaţie de producători/organizaţie de producători care depune o cerere de protecţie;

    (ii) producătorul individual care depune o cerere de protecţie, dacă acesta dovedeşte că:

    - aria geografică delimitată respectivă este înconjurată de arii cu denumiri de origine sau indicaţii geografice;

    - aria relevantă respectivă deţine trăsături care diferă în mod substanţial de cele ale ariilor delimitate înconjurătoare;

    - caracteristicile produsului se diferenţiază de cele ale produselor obţinute în ariile delimitate înconjurătoare;

    h) Registrul naţional - document oficial de evidenţă primarunitară, în care se înscriu date privind indicaţiile geografice, denumirile de origine şi menţiunile tradiţionale pentru vinuri, protejate naţional;

    i) denumire devenită generică - denumirea unui vin care a devenit denumirea comună în regiunea unde a fost iniţial obţinut sau comercializat şi care nu beneficiază de protecţie;

    j) menţiune devenită generică - denumirea unei menţiuni tradiţionale care, deşi se referă la o metodă anume de producţie sau de maturare ori la calitate, culoare, tip de loc sau la o anumită particularitate din istoria unui produs vitivinicol, a devenit denumirea comună a produsului vitivinicol respectiv.

    (2) Produsele vitivinicole care pot beneficia de protecţie potrivit prezentei proceduri sunt:

    a) vinul;

    b) vinul licoros;

    c) vinul spumant;

    d) vinuri spumante de calitate;

    e) vinuri spumante de calitate de tip aromat;

    f) vinul petiant;

    g) vinul perlant;

    h) must de struguri parţial fermentat;

    i) vin din struguri stafidiţi;

    j) vinul de struguri copţi în exces.

 

    CAP. II

    Înregistrarea şi verificarea documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unei indicaţii geografice sau denumiri de origine a unui produs vitivinicol

 

    ART. 2

    (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin O.N.V.P.V., verifică documentaţia pentru înregistrarea şi dobândirea protecţiei unei indicaţii geografice sau denumiri de origine a unui produs vitivinicol.

    (2) Documentaţia pentru înregistrarea unei indicaţii geografice sau denumiri de origine a unui produs vitivinicol, în vederea dobândirii protecţiei, se elaborează de către solicitant, în conformitate cu prevederile art. 3-6.

    (3) Documentaţia prevăzută la alin. (2) se transmite către O.N.V.P.V. pe suport hârtie şi în format electronic.

 

    SECŢIUNEA 1

    Cererea de protecţie

 

    ART. 3

    (1) Cererea de protecţie, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, se depune de către grupurile de producători/asociaţiile de producători/organizaţiile de producători sau de către producătorii individuali interesaţi.

    (2) Solicitanţii pot depune cerere de protecţie numai pentru vinurile pe care le produc.

    (3) În cazul unei denumiri care desemnează o arie geografică transfrontalieră sau al unei denumiri tradiţionale legate de o arie geografică transfrontalieră, solicitanţii pot depune o cerere comună.

    ART. 4

    (1) Cererea de protecţie include un dosar tehnic care conţine:

    a) denumirea care urmează a beneficia de protecţie;

    b) numele şi adresa solicitantului;

    c) caietul de sarcini al produsului;

    d) un document unic care rezumă caietul de sarcini al produsului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

    (2) Caietul de sarcini al produsului conţine cel puţin următoarele elemente:

    a) denumirea care urmează a beneficia de protecţie, numai în limba română;

    b) o descriere a vinului/vinurilor:

    (i) pentru vinuri cu denumire de origine, principalele caracteristici analitice şi organoleptice;

    (ii) pentru vinuri cu indicaţie geografică, principalele caracteristici analitice, precum şi o evaluare sau o indicaţie a caracteristicilor organoleptice;

    c) dacă este cazul, practicile oenologice specifice utilizate pentru producerea vinului (vinurilor), precum şi restricţiile relevante pentru producerea vinului (vinurilor);

    d) delimitarea ariei geografice în cauză, în mod detaliat, precis şi neechivoc;

    e) producţia maximă la hectar;

    f) indicarea soiului sau a soiurilor de struguri de vinificaţie din care a/au fost obţinut/obţinute vinul/vinurile;

    g) informaţiile care confirmă măsura în care trăsăturile ariei geografice delimitate influenţează produsul final, pentru fiecare dintre vinurile în cauză;

    h) denumirea şi adresa autorităţii care verifică dacă sunt respectate dispoziţiile din caietul de sarcini al produsului.

    ART. 5

    Pentru a evidenţia legătura cu arealul geografic, legătura dintre zona geografică şi calitatea sau caracteristicile vinului ori o calitate specifică, reputaţia sau alte caracteristici ale acestuia, caietul de sarcini al produsului precizează:

    a) în cazul unei denumiri de origine:

    (i) detaliile ariei geografice şi, în special, factorul natural şi cel uman relevanţi pentru legătură;

    (ii) detaliile cu privire la calitatea sau caracteristicile produsului care pot fi puse, în esenţă sau exclusiv, pe seama mediului geografic;

    (iii) o descriere a interacţiunii cauzale dintre detaliile prevăzute la pct. (i) şi cele de la pct. (ii);

    b) în cazul unei indicaţii geografice:

    (i) detaliile ariei geografice relevante pentru legătură;

    (ii) detaliile privind calitatea, prestigiul sau alte caracteristici specifice ale produsului care pot fi puse pe seama originii sale geografice;

    (iii) o descriere a interacţiunii cauzale dintre detaliile prevăzute la pct. (i) şi cele de la pct. (ii).

    ART. 6

    Suplimentar faţă de dosarul tehnic prevăzut la art. 4, cererea de protecţie este însoţită de următoarele documente:

    a) actul de asociere şi statutul, indiferent de forma sau componenţa juridică a grupului de producători ori procesatori;

    b) declaraţie pe propria răspundere că grupul reprezintă producătorii sau procesatorii din arealul geografic delimitat în caietul de sarcini;

    c) declaraţie pe propria răspundere prin care se atestă autenticitatea informaţiilor furnizate;

    d) alte date şi informaţii din care să rezulte necesitatea dobândirii protecţiei.

    ART. 7

    (1) O.N.V.P.V. examinează dacă documentaţia prevăzută la art. 3-6 îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta procedură.

    (2) În cazul în care documentaţia depusă este completă, documentul unic şi caietul de sarcini al produsului se publică pe pagina web a O.N.V.P.V. (www.onvpv.ro).

    (3) În cazul în care documentaţia nu este completă, O.N.V.P.V. va solicita în scris completarea acesteia, în termen de 30 de zile.

    (4) Dacă în termenul prevăzut la alin. (3) solicitantul transmite informaţii incomplete sau nu transmite informaţiile solicitate, cererea depusă este respinsă.

    ART. 8

    O.N.V.P.V. publică pe pagina web proprie lista indicaţiilor geografice sau a denumirilor de origine care au făcut obiectul unei cereri de înregistrare în vederea dobândirii protecţiei, precum şi data depunerii acestora.

    ART. 9

    (1) Înregistrarea indicaţiei geografice sau a denumirii de origine în Registrul naţional se efectuează la data încetării perioadei de opoziţie şi transmiterii cererii de protecţie către Comisia Europeană.

    (2) Indicaţia geografică sau denumirea de origine a unui produs vitivinicol dobândeşte protecţie naţională de la data înregistrării în Registrul naţional până la data dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene.

    (3) Registrul naţional se publică pe pagina web a O.N.V.P.V.

    ART. 10

    (1) În cazul unei cereri transfrontaliere prevederile art. 3-9 se aplică în mod corespunzător.

    (2) În cazul în care o cerere transfrontalieră implică numai state membre sau cel puţin un stat membru şi cel puţin o ţară terţă, procedura de opoziţie se aplică în toate statele membre în cauză.

 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Opoziţia la nivel naţional

 

    ART. 11

    (1) În termen de 60 de zile de la data publicării prevăzute la art. 8, orice persoană fizică sau juridică având un interes legitim, cu domiciliul/sediul/reşedinţa în România, poate formula o opoziţie la protecţia propusă, prin depunerea la O.N.V.P.V. a unei declaraţii motivate corespunzător, referitoare la condiţiile de eligibilitate prevăzute în prezenta procedură.

    (2) Nu se admit decât declaraţiile de opoziţie primite în termenul stabilit la alin. (1) şi care demonstrează că:

    a) înregistrarea denumirii propuse ar prejudicia existenţa unei denumiri omonime ori parţial omonime cu o altă denumire de origine sau indicaţie geografică deja înregistrată;

    b) denumirea omonimă propusă lasă consumatorilor impresia greşită că produsele sunt originare dintr-un alt teritoriu;

    c) denumirea omonimă propusă nu este suficient de diferită de cea deja înregistrată;

    d) denumirea propusă este omonimă cu o marcă comercială de notorietate, iar înregistrarea este de natură să inducă în eroare consumatorul cu privire la identitatea reală a vinului în cauză;

    e) denumirea pentru care se solicită înregistrarea este generică în sensul art. 1 alin. (1) lit. j);

    f) exploatează reputaţia unei denumiri de origine protejate sau a unei indicaţii geografice protejate pentru comercializarea de produse comparabile care nu sunt conforme cu caietul de sarcini al produsului pentru denumirea protejată;

    g) este tradusă sau însoţită de expresii precum "stil", "tip", "metodă", "manieră", "imitaţie", "gust", "similar" sau altele asemenea;

    h) furnizează indicaţii false sau înşelătoare privind provenienţa, originea, natura ori calităţile esenţiale ale produsului de natură să creeze o impresie greşită cu privire la originea acestuia;

    i) induc în eroare consumatorul cu privire la originea adevărată a produsului.

    (3) Obiecţiile prevăzute la alin. (1) se întocmesc pe baza formularului prevăzut în anexa nr. 3.

    ART. 12

    (1) O.N.V.P.V. examinează admisibilitatea declaraţiilor de opoziţie.

    (2) În cazul în care opoziţia este admisibilă în sensul art. 11 alin. (2), O.N.V.P.V., în termen de 15 zile, solicită în scris părţilor interesate, respectiv solicitantului şi opozantului, să iniţieze consultări corespunzătoare.

    (3) În termen de 30 de zile de la primirea solicitării prevăzute la alin. (2) părţile interesate iniţiază consultări şi, în cazul în care se ajunge la un acord, transmit o notificare O.N.V.P.V. cu privire la toate elementele care au făcut posibil acordul, avizată de solicitant şi de opozant.

    (4) În cazul în care se ajunge la un acord, iar documentaţia publicată nu a suferit modificări sau a suferit modificări minore, aşa cum sunt definite la art. 13 alin. (2), aceasta este considerată eligibilă. În caz contrar, O.N.V.P.V. repetă examinarea documentaţiei cu modificările efectuate, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) şi (2).

    (5) În cazul în care în termen de 30 de zile de la data iniţierii consultărilor nu se ajunge la un acord între părţile interesate, O.N.V.P.V. va respinge cererea de înregistrare.

 

    SECŢIUNEA a 3-a

    Modificarea dosarului tehnic/caietului de sarcini sau a documentului unic

 

    ART. 13

    (1) Pentru a ţine cont de evoluţia cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice sau pentru a redefini aria geografică prevăzută la art. 4 alin. (2) lit. d), orice solicitant în sensul art. 1 alin. (1) lit. f) poate solicita aprobarea unei modificări a dosarului tehnic/caietului de sarcini sau a documentului unic al unei denumiri de origine protejate ori al unei indicaţii geografice protejate.

    (2) Modificarea este considerată a fi minoră în cazul în care:

    a) nu vizează caracteristicile esenţiale ale produsului;

    b) nu afectează legătura;

    c) nu implică modificarea denumirii produsului sau a oricărei părţi a acesteia;

    d) nu afectează aria geografică delimitată;

    e) nu atrage alte restricţii asupra comercializării produsului.

    ART. 14

    (1) În scopul stabilirii admisibilităţii cererii de aprobare a modificărilor aduse dosarului tehnic/caietului de sarcini, solicitantul va depune la O.N.V.P.V., suplimentar faţă de documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) şi la art. 6 lit. a)-c), un memoriu tehnic privind descrierea şi motivarea modificărilor solicitate.

    (2) În cazul în care se solicită aprobarea unei modificări în sensul aplicării art. 13 alin. (2), se aplică prevederile art. 7 alin. (2)-(4), art. 8 şi art. 11 alin. (1).

    (3) Cererea privind aprobarea modificărilor aduse dosarului tehnic/caietului de sarcini cu privire la o denumire de origine protejată sau o indicaţie geografică protejată se întocmeşte în conformitate cu formularul prevăzut în anexa nr. 4.

 

    SECŢIUNEA a 4-a

    Transformarea unei denumiri de origine într-o indicaţie geografică

 

    ART. 15

    (1) O.N.V.P.V. poate solicita transformarea unei denumiri de origine protejate într-o indicaţie geografică protejată în cazul în care nu mai este posibilă sau nu mai poate fi garantată conformitatea unei denumiri de origine protejate cu caietul de sarcini.

    (2) Cererea de transformare prezentată Comisiei Europene se întocmeşte în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 5.

 

    CAP. III

    Menţiuni tradiţionale ale produselor vitivinicole

 

    ART. 16

    (1) Orice solicitant în sensul art. 1 alin. (1) lit. g) poate depune o cerere de recunoaştere/protecţie a unei noi menţiuni tradiţionale la nivel naţional în formatul prevăzut în anexa nr. 6, însoţită de o copie a documentelor prevăzute la art. 6.

    (2) O.N.V.P.V. examinează dacă documentaţia primită în conformitate cu alin. (1) îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta procedură, cu respectarea cerinţelor prevăzute la art. 7 alin. (3) şi (4) şi a condiţiilor de informare prevăzute la art. 8.

    (3) Menţiunile tradiţionale sunt protejate împotriva utilizării ilicite.

    ART. 17

    (1) Cererea de opoziţie, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7, se poate depune de către orice persoană fizică sau juridică care prezintă un interes legitim, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) şi art. 11 alin. (1).

    (2) În cazul în care opoziţia se bazează pe existenţa unei mărci comerciale înregistrate anterior depunerii cererii de protecţie, cererea de opoziţie este însoţită de certificatul de înregistrare al respectivei mărci comerciale anterioare şi dovada prestigiului şi a notorietăţii sale.

    ART. 18

    Se admit numai declaraţiile de opoziţie depuse în termen şi care demonstrează că noua menţiune tradiţională a cărei protecţie se solicită:

    a) este utilizată mai puţin de 5 ani în limba română sau mai puţin de 15 ani în limba utilizată în comerţ, în cazul definiţiei prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) pct. (ii);

    b) vizează alte produse vitivinicole decât cele prevăzute la art. 1 alin (2);

    c) încalcă definiţia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. c) pct. (i) sau (ii);

    d) a devenit generică;

    e) induce în eroare consumatorii în ceea ce priveşte natura, calitatea sau adevărata origine a produselor vitivinicole protejate printr-o o menţiune tradiţională integral sau parţial omonimă;

    f) permite utilizarea abuzivă de termeni precum "stil", "tip", "metodă", "manieră", "imitaţie", "gust", "similar" sau termeni asemănători alături de o menţiune tradiţională protejată;

    g) furnizează indicaţii false sau înşelătoare cu privire la natura, caracteristicile sau calităţile esenţiale ale produsului vitivinicol protejat de o menţiune tradiţională;

    h) induce în eroare consumatorii, în special pentru a crea impresia că vinul îndeplineşte condiţiile unei menţiuni tradiţionale protejate;

    i) induce în eroare consumatorii în ceea ce priveşte adevărata identitate, natura, calitatea sau adevăratele proprietăţi ale vinului comercializat sub denumirea unei mărci comerciale înregistrate.

 

    CAP. IV

    Verificare şi control

 

    ART. 19

    (1) Controlul privind respectarea prevederilor prezentei proceduri se face de către O.N.V.P.V.

    (2) Pot participa la procesul de producţie sau ambalare a unui produs cu denumire de origine protejată sau cu indicaţie geografică protejată ori la o parte din acesta numai producătorii care sunt înregistraţi în evidenţele O.N.V.P.V.

    ART. 20

    (1) Controlul anual efectuat de O.N.V.P.V. constă în:

    a) o examinare organoleptică şi analitică pentru produsele cu denumire de origine;

    b) o examinare analitică sau atât o examinare organoleptică, cât şi una analitică pentru produsele cu indicaţie geografică; şi

    c) o verificare a condiţiilor prevăzute în caietul de sarcini.

    (2) Controlul anual se desfăşoară în conformitate cu caietul de sarcini şi se efectuează prin:

    a) controale prin sondaj pe baza unei analize a riscurilor;

    b) eşantionare; sau

    c) în mod sistematic.

    (3) În cazul controalelor prin sondaj, se selectează un număr minim de operatori care să fie supuşi acestor controale.

    (4) În cazul eşantionării, se garantează că prin numărul, tipul şi frecvenţa controalelor acestea sunt reprezentative pentru întreaga arie geografică delimitată în cauză şi corespund volumului de produse vitivinicole comercializate sau deţinute în vederea comercializării.

    (5) Controalele prin sondaj se pot combina cu eşantionarea.

    (6) Examinările prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se efectuează pe eşantioane anonime, care demonstrează că produsul analizat este conform cu caracteristicile şi calităţile descrise în caietul de sarcini pentru denumirea de origine sau indicaţia geografică relevantă şi se desfăşoară în orice etapă a procesului de producţie, inclusiv în etapa de ambalare ori ulterior acesteia. Fiecare eşantion prelevat este reprezentativ pentru vinurile respective deţinute de către operator.

    ART. 21

    (1) În scopul verificării conformităţii produsului cu caietul de sarcini, prevăzută la art. 20 alin. (1) lit. c), O.N.V.P.V. verifică:

    a) instalaţiile producătorilor, prin controlul capacităţii operatorilor de a îndeplini condiţiile stabilite în caietul de sarcini; şi

    b) produsele, în orice etapă a procesului de producţie, inclusiv etapa ambalării, pe baza unui plan de control elaborat în prealabil şi adus la cunoştinţa operatorilor, care acoperă fiecare etapă de fabricare a produsului.

    (2) Controlul anual garantează faptul că un produs nu poate utiliza denumirea de origine protejată sau indicaţia geografică protejată aferentă decât dacă:

    a) rezultatele examinărilor prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a) şi b) şi la alin. (6) dovedesc faptul că produsul în cauză este conform cu valorile-limită şi prezintă toate caracteristicile corespunzătoare denumirii de origine sau indicaţiei geografice în cauză; şi

    b) celelalte condiţii prevăzute în caietul de sarcini sunt îndeplinite conform procedurilor stabilite la alin. (1).

    (3) Produsele care nu îndeplinesc condiţiile stabilite la alin. (1) şi (2) şi la art. 20 pot fi comercializate, însă fără denumirea de origine sau indicaţia geografică relevantă, în condiţiile legii.

    ART. 22

    Examinarea analitică şi organoleptică prevăzută la art. 20 alin. (1) lit. a) şi b) constă în:

    a) o analiză a vinului, pentru determinarea următoarelor caracteristici:

    (i) determinate pe baza unei analize fizice şi chimice:

    - tăria alcoolică totală şi dobândită;

    - zaharuri totale exprimate ca fructoză şi glucoză (inclusiv zaharoză, în cazul vinurilor petiante şi al celor spumante);

    - aciditate totală;

    - aciditate volatilă;

    - dioxid de sulf total;

    (ii) determinate pe baza unei analize suplimentare:

    - dioxid de carbon (vinurile petiante şi spumante, suprapresiune în bari la 20°C);

    - oricare alte proprietăţi caracteristice ale denumirilor de origine protejate şi indicaţiilor geografice protejate în cauză, prevăzute de legislaţia în vigoare sau de caietul de sarcini;

    b) o examinare organoleptică care să vizeze aspectul vizual, mirosul şi gustul.

 

    CAP. V

    Dispoziţii finale

 

    ART. 23

    În vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, cererile de protecţie:

    1. se notifică Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de către O.N.V.P.V.;

    2. se înaintează, în termen de 30 de zile, către Unitatea C.3. Vin, alcool, tutun, seminţe şi hamei a Direcţiei generale de agricultură şi dezvoltare rurală (DG AGRI) a Comisiei Europene;

    3. conţin următoarele informaţii:

    (i) numele şi adresa solicitantului;

    (ii) documentul unic, care rezumă caietul de sarcini menţionat la art. 4 alin (2);

    (iii) o declaraţie a O.N.V.P.V. conform căreia cererea depusă de solicitant îndeplineşte condiţiile impuse;

    (iv) o trimitere privind publicarea menţionată la art. 7 alin. (2).

    ART. 24

    O.N.V.P.V. notifică prezenta procedură Comisiei Europene.

    ART. 25

    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

 

    ANEXA 1

    ───────

la procedură

────────────

 

                        CERERE DE ÎNREGISTRARE

         a unei noi denumiri de origine sau indicaţii geografice,

                    în vederea dobândirii protecţiei

 

 

    Data primirii (ZZ/LL/AAAA) ..................

    Număr de pagini (inclusiv această pagină) ..........

    Solicitantul

    Numele persoanei fizice sau juridice ...................................

    Adresa completă (numele şi numărul străzii, oraşul şi codul poştal, ţara)

    ........................................................................

    Statutul juridic, dimensiunea şi structura (în cazul persoanelor juridice)

    ........................................................................

    Naţionalitatea ................

    Telefon, fax, e-mail ..........

    Intermediarul

    Numele intermediarului (intermediarilor)

    ........................................................................

    Adresa (adresele) completă (complete) (numele şi numărul străzii, oraşul şi codul poştal, ţara) ........................

    Telefon, fax, e-mail ...................

    Denumirea care trebuie înregistrată ....................................

    - Denumirea de origine*)

    - Indicaţia geografică*)

    Dovada de protecţie în ţara terţă ......................................

    Categoriile de vinuri (pe o foaie separată) ............................

    Caietul de sarcini al produsului

    Număr de pagini .......................

________

    *) Se şterge dacă este cazul.

 

    Numele semnatarului (semnatarilor)...............................

 

    Semnătura .................

 

 

    ANEXA 2

    ───────

la procedură

─────────────

 

                     DOCUMENTUL UNIC

 

    Data primirii (ZZ/LL/AAAA) ...............................

    Număr de pagini (inclusiv această pagină) ................

    Solicitantul

    Numele persoanei fizice sau juridice .................................

    Adresa completă (numele şi numărul străzii, oraşul şi codul poştal, ţara)

    ......................................................................

    Statutul juridic (în cazul persoanelor juridice) .....................

    Naţionalitatea ..............................

    Persoana de contact ..................................................

    Denumirea care trebuie înregistrată ..................................

    - Denumirea de origine*)

    - Indicaţia geografică*)

___________

    *) Se şterge dacă este cazul.

 

    Descrierea vinului (vinurilor)*1)........................................

    Indicarea menţiunilor tradiţionale cuprinse în anexa nr. XII la <LLNK 832009R0607           30>Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al Comisiei din 14 iulie 2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a <LLNK 832008R0479           32>Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce priveşte denumirile de origine protejate şi indicaţiile geografice protejate, menţiunile tradiţionale, etichetarea şi prezentarea anumitor produse vitivinicole, legate de această denumire de origine sau indicaţie geografică*2)

    ...........................................................................

    Practici oenologice specifice*3) ..........................................

    Aria delimitată ...........................................................

    Producţia maximă la hectar ................................................

    Soiuri autorizate de struguri de vinificaţie ..............................

    Legătura cu aria geografică*4) ............................................

    Alte condiţii*3) ..........................................................

    Trimiterea la dosarul tehnic/caietul de sarcini al produsului

___________

    *1) Inclusiv o trimitere la produsele acoperite de art. 1 alin. (2) din procedură.

    *2) Conform art. 1 alin. (1) lit. c) pct. (i) din procedură.

    *3) Opţional.

    *4) Se descrie caracterul specific al produsului şi aria geografică, precum şi legătura cauzală dintre cele două.

 

 

    ANEXA 3

    ───────

la procedură

─────────────

 

                      CERERE DE OPOZIŢIE

            privind o denumire de origine sau o indicaţie geografică

 

    Data primirii (ZZ/LL/AAAA) ........................................

    Număr de pagini (inclusiv această pagină) .........................

    Reclamantul

    Persoana de contact ...............................................

    Adresa completă (numele şi numărul străzii, oraşul şi codul poştal)

    ...................................................................

    Telefon, fax, e-mail ..............................................

    Denumirea contestată ..............................................

    - Denumirea de origine*)

    - Indicaţia geografică*)

    Drepturi anterioare

    - Denumirea de origine protejată*)

    - Denumirea de origine naţională*)

    - Indicaţia geografică protejată*)

    - Indicaţia geografică naţională*)

    Numele ..............................................

    Numărul de înregistrare .............................

    Data înregistrării (ZZ/LL/AAAA) .....................

    Marca comercială ....................................

    Simbolul ............................................

    Lista de produse şi servicii ........................

    Număr de înregistrare ...............................

    Data înregistrării ..................................

    Ţara de origine .....................................

    Prestigiu/notorietate*) .............................

    Temeiurile opoziţiei

    - art. 11 alin. (2) lit. a) din procedură*)

    - art. 11 alin. (2) lit. b) din procedură*)

    - art. 11 alin. (2) lit. c) din procedură*)

    - art. 11 alin. (2) lit. d) din procedură*)

    - art. 11 alin. (2) lit. e) din procedură*)

    - art. 11 alin. (2) lit. f) din procedură*)

    - art. 11 alin. (2) lit. g) din procedură*)

    - art. 11 alin. (2) lit. h) din procedură*)

    - art. 11 alin. (2) lit. i) din procedură*)

    Explicarea temeiului (temeiurilor) ...............................

__________

    *) Se şterge dacă este cazul.

 

    Numele semnatarului .............................

 

    Semnătura ..................

 

 

 

    ANEXA 4

    ───────

la procedură

─────────────

 

                        CERERE DE MODIFICARE

    a dosarului tehnic/caietului de sarcini privind o denumire de origine

                      sau o indicaţie geografică

 

    Data primirii (ZZ/LL/AAAA) ........................................

    (Se completează de către Comisia Europeană.)

    Număr de pagini (inclusiv această pagină) .........................

    Solicitantul

    Persoana de contact ...............................................

    Adresa completă (numele şi numărul străzii, oraşul şi codul poştal)

    ...................................................................

    Telefon, fax, e-mail ..............................................

    Denumirea protejată supusă modificării/modificărilor minore

    ...................................................................

    - Denumirea de origine*)

    - Indicaţia geografică*)

    Rubrica din caietul de sarcini afectată de modificare

    Denumirea protejată*)

    Descrierea produsului*)

    Practicile oenologice utilizate*)

    Aria geografică*)

    Productivitatea la hectar*)

    Soiurile de struguri de vinificaţie utilizate*)

    Legătură*)

    Numele şi adresele autorităţilor de control*)

    Altele*)

    Modificări

    - Modificare adusă dosarului tehnic/caietului de sarcini al produsului care nu determină modificarea documentului unic*)

    - Modificare adusă dosarului tehnic/caietului de sarcini al produsului care determină modificarea documentului unic*)

    - Modificare minoră*)

    - Modificare majoră*)

    Explicarea modificării .................................................

    Documentul unic modificat (pe o foaie separată)

_________

    *) Se şterge dacă este cazul.

 

    Numele semnatarului ...................

 

    Semnătura ...................................

 

 

    ANEXA 5

    ───────

la procedură

─────────────

 

                   CERERE DE TRANSFORMARE

       a unei denumiri de origine protejate în indicaţie geografică

 

    Data primirii (ZZ/LL/AAAA) ........................................

    (Se completează de către Comisia Europeană.)

    Număr de pagini (inclusiv această pagină) .........................

    Limba în care este depusă cererea .................................

    Numărul dosarului .................................................

    (Se completează de către Comisia Europeană.)

    Solicitantul

    Numele persoanei fizice sau juridice ..............................

    Adresa completă (numele şi numărul străzii, oraşul şi codul poştal, ţara)

    .........................................................................

    Statutul juridic, dimensiunea şi structura (în cazul persoanelor juridice)

    .........................................................................

    Naţionalitatea ........................................

    Telefon, fax, e-mail ..................................

    Intermediarul

    - Statul (statele) membru (membre)*)

    - Autoritatea din ţara terţă*)

_________

    *) Se şterge dacă este cazul.

 

    Numele intermediarului (intermediarilor) ...............................

    Adresa (adresele) completă (complete) (numele şi numărul străzii, oraşul şi codul poştal, ţara) ........................................................

    Telefon, fax, e-mail ...................................................

    Denumirea care trebuie înregistrată ...........