DECIZIA Nr. 14 privind PROCEDURA GESTIONĂRII ŞI UTILIZĂRII ÎNSEMNELOR DE CERTIFICARE A CALITĂŢII VINURILOR ,ÎMBUTELIATE ŞI DESTINATE COMERCIALIZĂRII

DECIZIA Nr. 14 privind PROCEDURA GESTIONĂRII ŞI UTILIZĂRII ÎNSEMNELOR DE CERTIFICARE A CALITĂŢII VINURILOR ,ÎMBUTELIATE ŞI DESTINATE COMERCIALIZĂRII

Nr. 283 / 23 februarie  2010

DECIZIA Nr. 14

privind PROCEDURA GESTIONĂRII ŞI UTILIZĂRIIÎNSEMNELOR DE CERTIFICARE A CALITĂŢII VINURILOR ,ÎMBUTELIATE ŞI DESTINATE COMERCIALIZĂRII

decizia_nr._14__privind_procedura_gestion258rii_350i_utiliz258riinsemnelor_de_certificare_a_calit258354ii_vinurilor_mbuteliate_350i_destinate_comercializ258rii_400Având în vedere:

-               HG nr. 1408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole

Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002 REPUBLICATĂ (modificată şi completată prin L. nr. 83/2007) şi H.G. nr. 1134/2002 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 244/2002,

-               Ordinul MAAP nr. 52/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru producerea şi comercializarea vinurilor cu denumire de origine

-               OMAPDR 3143/18.12.2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al ONVPV;

-               OMAPDR nr. 3212/23.12.2009 privind delegarea atributiilor de director general al ONVPV domnului Dan Axente.

-               Ordinul 389/2009privind modificarea Anexei la Ordinul ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.942/2004 pentru modificarea anexei la Ordinul ministerului agriculturii, pădurilor şi deyvoltării rurale nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii însemnelor de certificare a calităţii vinurilor DOC îmbuteliate, destinate comercializării, şi aprobarea modificării nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizaţiei de producător de vinuri cu denumire de origine (DOC) şi a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC).

DECIDE:

Art. 1.- Se aprobă „Procedura gestionării şi utilizării însemnelor de certificare a calităţii vinurilor doc, îmbuteliate şi destinate comercializării” cu următorul conţinut:

I.          APLICABILITATE

Prezenta procedură reglementează condiţiile care trebuie îndeplinite în vederea; gestionării, manipulării, stocării eliberării şi aplicării însemnelor de certificare a vinurilor DOC.

Procedura se aplică producătorilor de vinuri cu denumire de origine controlată cărora în baza deciziilor privind acordarea dreptului de producere a vinurilor DOC fiind autorizaţi ca producători de vinuri sau numai îmbuteliatori, li se recunoaşte dreptul de a folosi o denumire de origine controlată pentru loturile de vin produse (sau numai îmbuteliate) de către aceştia în vederea comercializării, prin eliberarea Certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor DOC.

 

II.        RESPONSABILITǍŢI

Competenţa acordării Certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine controlată revine Oficiului Naţional al Viei şi alte Produse Vitivinicole (ONVPV) care are atribuţii legate de orientarea activităţilor din domeniul viticulturii şi vinificaţiei, de  îndrumare şi control tehnic de specialitate în realizarea producţiei vitivinicole.

III.       LEGISLAŢIE DE REFERINŢǍ

HG nr. 1408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor

Vitivinicole

Ordinul 389/2009 privind modificarea Anexei la Ordinul ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.942/2004 pentru modificarea anexei la Ordinul ministerului agriculturii, pădurilor şi deyvoltării rurale nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii însemnelor de certificare a calităţii vinurilor DOC îmbuteliate, destinate comercializării, şi aprobarea modificării nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizaţiei de producător de vinuri cu denumire de origine (DOC) şi a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC).

Ordinul nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii însemnului de certificare a calităţii vinurilor DOC îmbuteliate, destinate comercializării .

Ordinul nr.3143/2009 privind regulamentul de organizare şi funcţionare al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole

CONŢINUT

În vederea certificării vinurilor cu denumire de origine controlată (DOC) se parcurg etapele:

Conform Ordinului MAPDR nr. 942/2004, modificat şi completat de Ordinul MAPDR nr. 389 / 2009, „Agenţii economici care îmbuteliază vinuri DOC în vederea comercializării şi care îşi valorifică produsele în baza certificatelor de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine, sunt obligaţi să aplice însemnele de certificare a calităţii vinurilor DOC pe etichetele buteliilor destinate comercializării.

Inspectoratele teritoriale (prin Inspectorii de specialitate) vor solicita la sfârşitul fiecărui an tuturor producătorilor de vinuri DOC să trimită către ONVPV  estimări ale necesarului de însemne de certificare a calităţii pentru anul următor. Numărul de însemne de certificare solicitat de producători, pe parcursul anului, pentru aplicare pe buteliile destinate comercializării trebuie să corespundă cu cantităţile de vinuri DOC certificate şi consemnate în anexa certificatului de atestare a dreptului de comercializare, astfel că însemnele de certificare a calităţii vinurilor DOC vor fi eliberate  producătorilor pentru loturile de vin certificat

 1. I.     Circuitul însemnelor de certificare şi documentele aferente acestui circuit :

În scopul gestionării facile a însemnelor de certificare a calităţii vinurilor DOC:

 1. Inspectorii teriotoriali solicită însemne de certificare de la sediul ONVPV din Bucureşti, în funcţie de: cantităţile de vin DOC care urmează să fie certificate şi de estimările făcute la început de trimestru.(conform anexei nr. 1 la prezenta procedură)
 2. Şeful serviciului viticultură vinificaţie împreună cu persoana desemnată sa gestioneze însemnele la nivelul sediului central ONVP(consilier Mirela Roşu), vor transmite însemnele către inspectoratele teritoriale ONVPV, numai la cererea inspectorului de specialitate al ONVPV din teritoriu şi numai după încheierea unui proces-verbal de predare-primire (conform anexei nr.2 la prezenta procedură), care conţine următoarele date:

a)                  Datele de identificare ale inspectorului de specialitate ONVPV care solicită însemne de certificare;

b)                 Datele de identificare ale reprezentanţilor ONVPV central, respectiv şeful serviciului viticultură vinificaţie şi persoana desemnată sa gestioneze însemnele la nivelul sediului central ONVP;

c)                  Cantitatea (numărul) însemnelor expediate;

d)                 Intervalele seriilor de identificare ale însemnelor expediate; 

 1. Inspectorul de specialitate ONVPV recepţionează însemnele la sediul inspectoratului teritorial ONVPV şi completează fişa de magazie (conform anexei nr.3 la prezenta procedură sau păstrând aceleaşi capete de tabele este permisă operarea fişei de magazie în Excel) deschisă pentru evidenţa însemnelor de certificare. Inspectorul de specialitate ONVPV are obligaţia să completeze fişa de magazie imediat după recepţia sau predarea însemnelor de certificare.
 2. Predarea însemnelor de certificare către producători se efectuează conform Deciziei nr. 13 privind „Procedura de certificare a vinurilor cu denumire de origine controlată şi evidenţa însemnelor de certificare a vinurilor DOC”
 3. Producătorii de vinuri DOC care au primit însemne de certificare şi vor constata că printre acestea se regăsesc însemne distruse, deteriorate sau neconforme, vor înştiinţa şi vor înapoia respectivele însemne în cel mai scurt timp către ONVPV, consemnând acest lucru într-un proces-verbal de predare-primire a însemnelor de certificare a calităţii rebutate;
 4. Însemnele de certificare a calităţii se vor păstra ambalate astfel încât acestea să reziste, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.
 5. Însemnele de certificare a calităţii se vor livra în rolele originale. Suportul rolelor este din carton special care permite utilizarea aplicatoarelor de orice tip tehnologic.
 6. Fiecare rolă conţine câte 1.000, 5.000, respectiv 10.000 de însemne de certificare a calităţii.
 7. Numerotarea însemnelor de certificare a calităţii pe role este făcută în aşa fel încat codul alfanumeric cel mai mic se găseşte la începutul rolei în sensul de desfacere al acesteia.
 8. Fiecare rolă are o etichetă cu intervalul de serii pe care îl conţine.
 9. Rolele se vor păstra împachetate în cutii de carton, având ataşat opisul seriilor conţinute. Fiecare rolă va fi marcată în interiorul tubului suport cu numărul rolei şi/sau numărul lotului.

Persoanele care intră în contact cu însemnele de certificare a calităţii vinurilor DOC (în activităţile de transport, stocare, aplicare, administrare, etc.) trebuie să cunoască anumite aspecte tehnice şi de securitate:

 1. II.    CONDIŢII TEHNICE ÎNDEPLINITE DE ÎNSEMNELE DE CERTIFICARE A CALITĂŢII:
  1. Agenţii economici de pe filiera producerii vinurilor DOC vor aplica însemnele de certificare a calităţii, solicitate şi primite de la ONDOV, pe toate buteliile cu vin DOC destinate comercializării, aparţinând loturilor care au primit dreptul de a fi comercializate prin folosirea unei denumiri de origine controlată.
  2. Însemnele de certificare a calităţii se vor aplica pe suprafeţe din hârtie, sticlă, plastic; 3. Însemnele au formă rotundă şi diametrul de 16 mm.
  3. Însemnele sunt autoadezive pe suporturi de tipul suprafeţor din hârtie, sticlă, plastic. Adezivul prezintă caracteristici foarte bune mecanice şi chimice.
  4. Însemnele se autodistrug în cazul încercării de dezlipire de pe suportul pe care au fost aplicate.
  5. Autodistrugerea însemnelelor de certificare este ireversibilă şi uşor vizibilă. Însemnele de certificare îşi păstrează caracteristicile tehnice şi de adezivitate în condiţii de depozitare la temperaturi cuprinse între minim -18 ºC şi maxim +25 ºC.
  6. Însemnele de certificare a calităţii sunt rezistente la căldură.
 2. III.   SECURITATEA ÎNSEMNELOR DE CERTIFICARE A CALITĂŢII VINURILOR DOC:
  1. Persoanele fizice preiau însemnele de certificare a calităţii în urma semnării unui proces-verbal de predare-primire.
  2. Persoanele fizice care preiau însemnele de certificare a calităţii, răspund de securitatea respectivelor însemne pe toată durata pe care le deţin (cu ocazia transportului, stocării, aplicării, administrării, etc).
  3. Însemnele nu se transmit către terţe persoane (producători de etichete, prestatori de alte servicii, transportatori, etc.) fără a aduce la cunoştinţa respectivelor persoane implicaţiile legate de securitatea însemnelor.
  4. Păstrarea la sediile producătorilor de vinuri a însemnelor se va face în condiţii bine determinate.
  5. Se recomandă efectuarea lunară a stocului scriptic şi fizic de însemne de către fiecare producător.
  6. Inspectoratele Teritoriale ONDOV (prin Inspectorii de specialitate) vor verifica periodic în piaţă însemnele de certificare a calităţii aplicate pe buteliile cu vinuri DOC, pentru a evita eventualele fraude sau erori de aplicare.
  7. În cazul în care producătorii constată existenţa unor însemne de certificare ce nu pot fi utilizate/aplicate (defecte din fabricaţie, deteriorate la transport sau aplicare, etc.), toate însemnele respective vor fi returnate în cel mai scurt timp către ONDOV, pentru a fi scoase din registrul unic de serii şi pentru a nu se crea posibilitatea folosirii în alte scopuri.
 3. IV.  STOCAREA ÎNSEMNELOR DE CERTIFICARE A CALITĂŢII VINURILOR DOC:
  1. Condiţii de stocare obligatorii:

a)    Durata max. de stocare 180 zile

b)    Stocarea se face în ambalajul (cutia) original

c)    Temperatura max. de stocare 18° - 25° C

d)    Umiditate relativa de stocare 60 - 65%

e)    Stocare in medii neagresive

f)     Stocare fara expunere indelungata la razele solare

g)    Stocare fara contact fizic cu alte obiecte

h)    Stocare cu evitarea surselor de caldura

 1. Nerespectarea condiţiilor de stocare poate conduce la pierderea garantiei produsului, la imposibilitatea aplicării însemnelor şi la compromiterea acestora.
 2. V.   APLICAREA ÎNSEMNELOR DE CERTIFICARE A CALITĂŢII VINURILOR DOC:

Aplicarea însemnelor de certificare a calităţii se va face cu respectarea următoarelor condiţii:

 1. Suprafaţa pe care se aplică însemnul nu va fi contaminată cu grasimi
 2. Suprafaţa cu adeziv a însemnului nu va veni în contact cu mâna operatorului care efectuează aplicarea
 3. După aplicare, se va proceda la apăsarea cu fermitate a însemnului
 4. Însemnele nu se vor aplica pe suprafeţe umede
 5. Însemnele nu se vor aplica după efectuarea unui transport exterior, mai devreme de 24 de ore, dacă diferenţa de temperatură între interior şi exterior este de peste 10º C
 6. Însemnele contaminate pe suprafaţa cu adeziv, cu grăsimi sau praf nu vor adera corect la suprafaţa aplicată.
 7. VI.  GESTIUNEA:
  1. Având în vedere prevederile art. 1, alin. (5) din Ordinul MAPDR nr. 942/10.12.2004 şi prevederile Ordinului MFP nr. 1850/14.12.2004 (publicat în M.Of nr. 23 bis/07.01.2005) privind registrele şi formularele financiar-contabile, se va utiliza metoda operativ-contabilă, care constă în ţinerea în cadrul fiecărei gestiuni a evidenţei cantitative a însemnelor, cu ajutorul fişelor de magazie.
  2. Controlul exactităţii înregistrărilor din evidenţa gestiunilor şi din contabilitate se va asigura prin evaluarea stocurilor cantitative transcrise din fişele de magazie în registrul stocurilor.
  3. Fişele de magazie servesc pentru evidenţa cantitativă, pe tipuri de stocuri, la locul de depozitare.
  4. La gestiune, fişele de magazie se ţin în ordinea în care sunt înscrise materialele.
  5. În aceste fişe, cantităţile se înregistrează de gestionar sau persoana desemnată, pe baza documentelor de intrare (factura, aviz de însoţire a mărfii, notă de recepţie şi constatare de diferenţe, etc) şi pe baza documentelor de ieşire (bon de consum, fişă limită de consum, aviz de însoţire a mărfii, factură, etc), poziţie cu poziţie.
  6. Erorile constatate în evidenţa gestiunilor se corectează în prezenta persoanei care răspunde de înregistrările efectuate în fişele de magazie, iar abaterile de la regulile de întocmire şi utilizare a documentelor se aduc la cunoştinţa conducătorului compartimentului financiarcontabil.
  7. Semnătura persoanei desemnate pentru evidenţa stocurilor în fişele de magazie constituie dovada verificării înregistrărilor efectuate şi preluării documentelor de intrare şi iesire a materialelor.
  8. Preluarea documentelor privind mişcarea stocurilor se face pe baza Borderoului de predare a documentelor, iar verificarea fişelor de magazie se face cu ajutorul Registrului de stocuri. În măsura în care nu se constată diferenţe între valoarea cantităţilor în stoc din fişele de magazie

şi soldurile conturilor de materiale din contabilitate, registrul stocurilor se poate întocmi trimestrial.

 1. Persoana care constată pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative, contabile şi a însemnelor de certificare a calităţii vinurilor DOC este obligată să înştiinţeze în scris, în termen de 24 ore de la constatare conducătorul unitatii (administratorul unitatii, ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligaţia gestionării unităţii respective).
 2. În termen de cel mult 3 zile de la primirea comunicării, conducătorul unităţii trebuie să încheie un proces-verbal care sa cuprindă:

a)    datele de identificare a documentului/însemnului de certificare dispărut;

b)    seria şi numărul însemnului de certificare dispărut;

c)    numele si prenumele responsabilului cu păstrarea documentului/însemnelor de certificare;

d)    data şi împrejurările în care s-a constatat lipsa documentului/însemnului de certificare respective.

 1. Procesul-verbal se semnează de către:

a)    conducătorul unităţii;

b)    conducătorul compartimentului financiar-contabil al unităţii sau persoana împuternicită să îndeplinească această funcţie;

c)    responsabilul cu păstrarea documentului/însemnelor;

d)    şeful ierarhic al salariatului responsabil cu păstrarea documentului/însemnelor, după caz.

 1. Salariatul responsabil este obligat ca, odată cu semnarea procesului-verbal să dea o declaraţie scrisă asupra împrejurărilor în care a dispărut documentul/ însemnul respectiv. Ori de câte ori pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor si a însemnelor de certificare constituie infracţiune, se înştiinţează imediat organele de urmărire penală.
 2. Pentru pagubele generate de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor şi a însemnelor de certificare se stabilesc răspunderi materiale, care cuprind şi eventualele cheltuieli ocazionate de reconstituirea documentelor respective si recuperarea contravalorii însemnelor de certificare.

DIRECTOR GENERAL

ŞEF SERVICIU VITICULTURĂ VINIFICAŢIE

DAN AXENTE

Vasile NICOLAU

Anexa nr.1

Nr. înreg./ data

Estimarea consumului de însemne de certificare a calităţii vinurilor DOC Pentru trimestru  ......

DENUMIRE PRODUCĂTOR/ÎMBUTELIATOR DE VINURI DOC

NR. ÎNSEMNE DE

CERTIFICARE ESTIMATE A

SE UTILIZA

 

 

 

 

 

 

            

Inspector de specialitate ONVPV

SEMNĂTURĂ/ŞTAMPILĂ

Anexa nr.2

Nr.înreg. / data

                         

P R O C E S  -  V E R B A L incheiat astazi ................... 

 

cu ocazia predarii-primirii insemnelor de certificare a calitatii vinurilor DOC, intre:

                1.                  Oficiul National al Viei si Produselor Vitivinicole (ONVPV), cu sediul in Bucuresti –

Sos. Iancului Nr. 49, Sector 2, telefon/fax: 021 2505097, 2505098, e-mail: office@ondov.ro, CUI: 26318890, reprezentata prin doamna Rosu Mirela Gabriela legitimata cu C.I. seria RD, nr. 404430, eliberata de Sectia 11 la data de 24.08.2004, avand functia de Consilier  in calitate de PREDATOR si

2. ........................... in calitate de Inspector de specialitate al ONVPV din cadrul inspectoratului teritorial .................., cu sediul in jud. ..................................... in calitate de PRIMITOR,

Primul am predat si secundul am primit cantitatea ................................(se scrie cantitatea în cuvinte) insemne de certificare a calitatii vinurilor DOC, avand seriile (codul alfanumeric) cuprinse in intervalul:

Seriile............................. (.............. insemne), seriile (......... insemne).

Insemnele de certificare a calitatii sunt ambalate astfel incat acestea sa reziste, fara limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala.

Insemnele de certificare a calitatii s-au livrat in role. Suportul rolelor este din carton special care permite utilizarea aplicatoarelor de orice tip tehnologic. Fiecare rola contine cate ............... de insemne de certificare a calitatii.

Numerotarea insemnelor de certificare a calitatii pe role este in ordine descrescatoare (in interiorul rolei codul alfanumeric cel mai mare). Fiecare rola are o eticheta cu intervalul de serii pe care il contine. Rolele sunt impachetate in cutii de carton, avand atasat opisul seriilor continute. Fiecare rola este marcata in interiorul tubului suport cu numarul rolei si/sau  numarul lotului.

Procedura de acceptare calitativa si cantitativa a prezentului lot este validata prin prezentul proces-verbal de predare-primire semnat de reprezentantii ambelor parti.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal de predare-primire in 2 exemplare originale, din

care cate unul pentru fiecare parte.

PREDATOR                                                             PRIMITOR

ONVPV                                                                      Nume Prenume-Inspector de specialitate

..........................

     

Avizat,

Sef Serviciu Viticultura Vinificatie

Nicolau Vasile Eugen

Consilier

Rosu Mirela Gabriela

Anexa nr.3

Nr.înreg. / data

FIŞĂ DE MAGAZIE

GESTIONAR:........................................................

INSPECTORATUL TERITORIAL:....................................................................

DATA

NR.

DOCUMENT

TIP

DOCUMENT

INTRĂRI

IEŞIRI

STOC

SEMNĂTURĂ