DECIZIA NR. 13 privind PROCEDURA DE CERTIFICARE A VINURILOR CU DENUMIRE DE ORIGINE CONTROLATĂ

DECIZIA NR. 13 privind PROCEDURA DE CERTIFICARE A VINURILOR CU DENUMIRE DE ORIGINE CONTROLATĂ

Nr.272/ 22.02.2010 Se aprobă,

Director General Dan AXENTE

DECIZIA NR. 13

privind PROCEDURA DE CERTIFICARE  A VINURILOR CU DENUMIRE DE ORIGINE CONTROLATĂ ŞI EVIDENŢA ÎNSEMNELOR DE CERTIFICARE A VINURILOR

decizia_nr._13_privind_procedura_de_certificare__a_vinurilor_cu_denumire_de_origine_controlat258_400

I.          APLICABILITATE

Prezenta procedură reglementează condiţiile care trebuie îndeplinite în vederea eliberării Certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor DOC.

Procedura se aplică producătorilor de vinuri cu denumire de origine controlată cărora în baza deciziilor privind acordarea dreptului de producere a vinurilor DOC fiind autorizaţi ca producători de vinuri sau numai îmbuteliatori, li se recunoaşte dreptul de a folosi o denumire de origine controlată pentru loturile de vin produse (sau numai îmbuteliate) de către aceştia în vederea comercializării, prin eliberarea Certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor DOC.

 

II.         RESPONSABILITǍŢI

Competenţa acordării Certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine controlată revine Oficiului Naţional al Viei şi alte Produse Vitivinicole (ONVPV) care are atribuţii legate de orientarea activităţilor din domeniul viticulturii şi vinificaţiei, de  îndrumare şi control tehnic de specialitate în realizarea producţiei vitivinicole.

III.        LEGISLAŢIE DE REFERINŢǍ

HG nr. 1408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor

Vitivinicole

Ordinul 389/2009 privind modificarea Anexei la Ordinul ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.942/2004 pentru modificarea anexei la Ordinul ministerului agriculturii, pădurilor şi deyvoltării rurale nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii însemnelor de certificare a calităţii vinurilor DOC îmbuteliate, destinate comercializării, şi aprobarea modificării nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizaţiei de producător de vinuri cu denumire de origine (DOC) şi a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC).

Ordinul  nr. 690/2006 privind aprobarea deciziilor pentru acordarea dreptului de producere a  vinurilor cu denumire de origine controlată (DOC) şi aprobarea deciziilor pentru acordarea   dreptului de producere a vinurilor spumante cu denumire de origine controlată (DOC).

Ordinul nr. 75/2004 privind aprobarea documentelor de evidenţă a producţiei vitivinicole: declaraţii de stocuri, declaraţii de recoltă şi declaraţii de producţie.

Ordinul nr. 172/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând laboratoarele autorizate în vederea executării de analize pentru vinurile şi celelalte băuturi pe bază de must şi vin destinate exportului şi pentru vinurile cu denumire de origine controlată, precum şi specialiştii împuterniciţi  să semneze documentele de atestare a calităţii acestor produse destinate exportului.

Ordinul nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii însemnului de certificare a calităţii vinurilor DOC îmbuteliate, destinate comercializării .

Ordinul nr.3143/2009 privind regulamentul de organizare şi funcţionare al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole

CONŢINUT

În vederea certificării vinurilor cu denumire de origine controlată (DOC) se parcurg etapele:

 1. 1.      Luarea în evidenţă în urma evaluării organoleptice şi fizico-chimică(în baza buletinelor de analiză eliberate de laboratoare autorizate) a vinurilor apte de a evolua ca vinuri DOC:
 • declararea  recoltei şi a producţiei cu destinaţie de producere a vinurilor DOC (întocmirea declaraţiei de recoltă şi a declaraţiei de producţie conform legislaţiei în vigoare, depunerea şi înregistrarea la autorităţile administraţiei publice locale, după terminarea vinificării dar nu mai târziu de data de 15 decembrie a fiecărui an);
 • un exemplar al declaraţiilor de recoltă şi de producţie se depune şi la inspectoratul teritorial

ONVPV.

 • în termen 4 luni, de la încheierea fermentaţiei alcoolice, la cererea producătorului (conform anexei 1 la prezenta procedură), se realizează evaluarea calitativă a loturilor de vin pentru luarea în evidenţă ca vinuri apte  de a evolua ca vinuri cu DOC, prin analize organoleptice şi analize fizico-chimice;
 • analiza organoleptică a vinurilor lotizate se realizează de comisiile de degustare constituite prin decizie de constituire pentru fiecare inspectorat teritorial ONVPV;
 • se intocmeşte procesul-verbal de degustare şi luare în evidenţă a vinurilor propuse a fi încadrate ca vinuri DOC, cu anexa situaţia probelor de vin (conform anexelor 2 şi 3 la prezenta procedură ) prezentate la degustare şi se centralizează fişele de evaluare senzorială (conform anexei 4); rezultatele comisiilor se aduc la cunoştintă producătorului în maxim 30 de zile de la întrunirea acesteia prin notificare scrisă (conform anexei 5 la prezenta procedură) şi prin predarea procesului verbal de degustare şi luare în evidenţă a vinurilor propuse a fi încadrate  ca vinuri

DOC (anexa 2 şi 3 la prezenta procedură);

 • analiza fizico-chimică a loturilor de vin se realizează în laboratoare autorizate în scopul determinării parametrilor fizico-chimici precum: tăria alcoolică dobândită, conţinutul în zaharuri, aciditatea totală, aciditatea volatilă, extractul nereducător, intensitatea colorantă (la vinurile roşii), conţinutul în dioxid de sulf liber, conţinutul în dioxid de sulf total, etc.
 1. 2.      evaluare calitativă a vinurilor luate în evidentă, în faza finală a pregătirii pentru îmbuteliere
 • vinurile cu denumire de origine vor fi luate în evidenţă de inspectoratul teritorial ONVPV şi a producătorului şi vor fi urmărite în fazele lor de stocare, condiţionare, maturare, îmbuteliere şi învechire. Evoluţia calităţii şi compoziţiei lor va fi urmărită periodic prin sondaje ori de câte ori se consider necesar. Evoluţia calitativă se urmăreşte prin analize organoleptice şi analize fizicochimice de laborator.
 • loturile de vin care se constată că şi-au pierdut însuşirile calitative specifice vinurilor DOC, sau în urma solicitării producătorilor, vor fi declasate şi scoase din evidenţa DOC.
 • se realizează evaluarea calitativă înainte de îmbuteliere prin analize organoleptice şi fizicochimice, a loturilor de vin ce urmează a fi îmbuteliate.
 • caracteristicile fizico-chimice ale loturilor de vin DOC sunt precizate în buletinele de analiză eliberate de laboratoarele autorizate, numite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
 1. 3.      întocmirea documentaţiei pentru acordarea Certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor DOC
 • cerere pentru acordarea certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine controlată (anexa 6 la prezenta procedură); § buletin de analiză fizico-chimică a fiecărui lot de vin DOC.
 1. 4.      înregistrarea documentaţiei pentru certificare DOC şi analizarea administrativă a acesteia la nivelul inspectoratului territorial
 • în situaţia în care nu apar probleme, până la acest moment al procedurii de certificare, inspectorul se va deplasa la agentul economic pentru degustarea loturilor de vin solicitate pentru certificare.

 

se vor lua mostre, de către inspectorul ONVPV, din loturile de vin îmbuteliate pentru care se solicită certificat de atestare a dreptului de comercializare.

 • inspectorul ONVPV va stabili, la cererea producătorului, cantitatea de vin DOC care urmează a fi certificată şi în funcţie de această cantitate de vin va calcula suma pe care trebuie să o achite agentul economic pentru eliberarea certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor DOC
 1. 5.      dovada achitării de către solicitant a sumei percepută ca taxă pentru eliberarea Certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor DOC în cuantumul stabilit de legislaţia în vigoare.
 • în momentul în care solicitantul prezintă inspectorului ONVPV documentul de plată în original şi o copie a acestuia, inspectorul va întocmi certificatul de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor DOC (anexa 7 la prezenta procedură) care împreună cu o copie a documentuli de plată le transmite prin fax, sau e-mail la sediul central ONVPV.
 • solicitarea de către inspectorul ONVPV a înregistrării certificatului de atestare a dreptului de comercializare în registrul unic de certificate.
 1. 6.      eliberarea Certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine controlată (DOC) şi a însemnelor de certificare a calităţii (tip hologramă)
 • inspectorul ONVPV întocmeşte şi eliberează certificatul de atestare a dreptului de comercializare şi procesul verbal de predare-primire însemne (anexa 8 la prezenta procedură), ambele documete în 3 exemplare originale :
 • un exemplar original din certificate şi din procesul verbal de predare-primire însemne se predă producătorului cu însemnele aferente.
 • un exemplar original din certificate şi din procesul verbal de predare-primire însemne şi copie după documentul de plată se expediază în decurs de 48 de ore la sediul central ONVPV.
 • iar un set din cele trei documente (certificat, proces verbal predare primire însemene şi copie document de plată) rămâne la sediul inspectoratului territorial ONVPV.
 • numărul de însemne de certificare a calităţii vinurilor DOC predate către producător/îmbuteliator  nu va depăşi cantitatea de vin DOC certificată (exprimată îin litrii din certificatul eliberat) impărţită la 0,75 litrii, urmând ca la sfârşitul lunii odată cu întocmirea raportului de utilizare a însemnelor să se facă regularizarea numărului de însemne după principiul UN RECIPIENT UN ÎNSEMN.
 • în situaţia în care producătorul îmbuteliază la capacităţi mai mici de 0,75litrii, inspectorul ONVPV după justificarea folosirii numărului de însemne, va elibera cantitatea necesară de însemne pentru marcarea tuturor recipientelor in care se îmbuteliază vinul certificate.

în situaţia în care producătorul a producătorul îmbuteliază în recipienţi mai mari de 0,75 litrii va avea un număr de însemne neutilizate care vor fi luate în calcul la eliberarea următorului proces verbal de predare-primire însemne.

 • după încheierea fiecărei luni calendaristice, în termen de maxim 10 zile calendaristice, producătorii trebuie să întocmească şi să înainteze la inspectoratul teritorial Raportul de utilizare al însemnelor (conform anexei 9 la prezenta procedură)
 • anexa certificatului de atestare a dreptului de comercializare se întocmeşte de către inspectorii teritoriali după întocmirea Raportului de utilizare a însemnelor, de către producători.
 • anexa certificatului de atestare a dreptului de comercializare se întocmeşte în trei exemplare care se transmit în termen de 12 zile calendaristice către: producător, şeful de serviciu viticultură-vinificaţie, iar un exemplar rămâne la inspectoratul teritorial ONVPV.
 • certificatul de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor DOC se eliberează numai pentru o singură denumire de origine.
 • pentru producătorii sau îmbuteliatorii care solicită certificarea de vinuri DOC, din diferite areale viticole cu denumiri de origine, se va întocmi câte un certificat pentru fiecare denumire de origine şi procedura va fi parcursă pentru fiecare certificat,după principiul: UN CERTIFICAT- O DENUMIRE DE ORIGINE.
 1. 7.      procedura de  certificarea a vinurilor DOC este considerartă încheiată numai după întocmirea anexei certificatului de atestare a dreptului de comercializare.

ŞEF SERVICIU  VITICULTURĂ VINIFICAŢIE